Wang Bo, lékař TCM: Je obrovskou výhodou, že můžeme využívat poznatků moderní medicíny a technického pokroku a nejmodernějších diagnostických přístrojů

paragraph_left_tmb_2277

Mezivládní spolupráce v oblasti TCM přešla z roviny dohod do různých fází realizace. Čeští lékaři porovnávají vlastní znalosti a doplňují novými poznatky, prezentované čínskými experty. Jako pozoruhodnou konstatujeme skutečnost, že jsou i mezi váženými lékaři tací, kteří odmítají metody TCM paušálně.

Argumenty jsou leckdy primitivní až neprofesionální, obviňující zastánce a znalce TCM ze šarlatánství a podvodu na pacientech. Věda nade vše! Zakažme léčbu kozími bobky! Je tristní, že mnohým nedorozuměním brání i nedostatečná legislativa, kdy lékařům z ČLR, řádně vystudovaným, není v České republice titul k praxi uznáván. Pomoci v této situaci může parlament, kde je mezi legislativci dost lékařů i právních expertů, aby tento problém vyřešili.

中医领域的政府间合作已由协议层面进入了各种实现阶段。捷克医生对各自的知识进行对比并加入中国专家提出来的新发现。值得注意的是,权威医生中也有一概拒绝中医疗法的人。这种态度可归根于满于现状,缺乏扩大知识面和学习新专业的能力,信条主义、唯物主义保守。也包括这个我不懂,那我就不赞成!的思想模式。论据常常简陋乃至非专业,给中医支持者和专家戴上庸医和江湖骗子的罪名。科学至上!禁止羊粪疗法!可悲的是,有关法律的不健全也造成许多误解,例如中国医生正式获得的学位不被捷克部门认可。捷克议员包括许多医生和法律专家,议会可能会帮助解决这个问题。

Vzájemné poznávání se prohlubuje, nicméně otázky laických i specializovaných zájemců padají stále: Jsou čínští lékaři odborníky? Jakým studiem musí projít, než navléknou – tak jako naši – bílý plášť a zasednou v ordinaci? Mají mít čeští klienti stejnou důvěru k nim jako k domácím?

互相了解不断加深,但是外行和专业人士仍然提着许多问题:中国医生是不是专家?穿上白衣坐诊之前,他们必须经过什么样的学程?和捷克国内医生相比,捷克患者应不应该同样信任他们?

Odpovídá doktor Wang Bo, první lékař z ČLR, působící v Česko-čínském centru TCM ve FN Hradec Králové.

赫拉德茨克拉洛韦附属医院捷中中医中心第一个来自中国的医生,Wang Bo先生回答。

Jaký je systém vzdělávání lékařů, praktikujících TCM?

Pokud se chce v ČLR někdo stát lékařem TCM, musí absolvovat pětileté obecné studium tradiční čínské medicíny a tříletou stáž v nemocnici, než může TCM sám praktikovat. Mnoho lékařů však ve vzdělání pokračuje ještě postgraduálním studiem, které trvá 3-6 let. Pokud se navíc chtějí specializovat např. na akupunkturu, ortopedii nebo interní obory, musí absolvovat ještě další dvouletou stáž s touto specializací.

中医医生的教育制度如何?

要在中国成为中医医生,必须完成五年普通中医课程和三年医院实习才能独自行医。不过,很多医生还继续攻读3-6年的研究生。如果也要成为针灸、矫形外科或内科专家,必须再经过两年该医科的实习。

Čím jste prošel vy osobně? Existuje graduační stupeň, titul, certifikace pro lékaře TCM?

Já jsem absolvoval všechny zmíněné stupně vzdělání s rozšířenou specializací na akupunkturu. Vystudoval jsem Šanghajskou univerzitu tradiční čínské medicíny přidruženou k fakultní nemocnici Shuguang. Tato univerzita patří mezi nejlepší a nejprestižnější školy TCM v ČLR. V každé čínské provincii jsou školy TCM, které vzdělávají své odborníky tradiční čínské medicíny a podle absolvovaného stupně vzdělání získají diplom a příslušný titul. Zároveň je každý lékař s ukončeným vzděláním veden ve státním registru Ministerstva zdravotnictví a získá průkaz o způsobilosti k vykonávání povolání lékaře. Bez toho není oprávněn v nemocnici pracovat.

你自己有什么学历?中医医生有没有学历级别、学位、认证?

我自己也经过了刚才说的所有学习阶段,包括针灸专业。我毕业于上海中医药大学,中国最好,最权威中医学院之一。中国每一省都有中医学院培养中医专家,按照学历获得毕业证书和学位。毕业后所有医生由国家卫生部注册并取得医师资格证。没有证书不能在医院工作。

Existuje v ČLR vzdělávací systém, shodný s řekněme evropským? Vystudují u vás internisté, chirurgové, pediatři a další specialisté, kteří mohou nastoupit na nějaké evropské nebo americké klinice?

V ČLR máme vysoké školy zaměřené i pouze na západní medicínu stejně tak, jako je tomu na západě. Zároveň máme ale i školy kombinující ve výuce západní medicínu s tradiční čínskou medicínou. Také specialisté TCM se jezdí vzdělávat na americké a evropské vysoké školy nebo absolvují stáže v západních nemocnicích. Z ČLR tak vyjíždějí do ciziny za dalším vzděláním každoročně stovky lékařů. Zda západní klinika přijme čínské lékaře za zaměstnance, závisí na legislativních požadavcích té dané země.

中国有没有类似于欧洲的教育制度?贵国内科、外科、儿科和其他医科的毕业生能不能在欧洲或美国的医院就业?

中国也有同于西方的专门提供西医教育的学校。但也有提供中西医综合教育的学校。中医专家也会去美国或欧洲大学学习或到西方医院去实习。中国每年有几百名医生出国深造。西方医院会不会雇佣中国医生要看具体国家的法律条件。

V čem je dnes „tajemství„, nebo využitelnost, zásadní společenský efekt metod, které jsou 5000 let staré?

Čínská medicína není pouze nějaká lékařská doktrína, která kdysi vznikla a v nezměněné podobě se zachovala, ale ucelený systém, který postupně vykrystalizoval do současné podoby během své 5000 let dlouhé historie. Zahrnuje filozofii, kulturu, životní styl a hlavně tisícileté zkušenosti s léčbou pacientů, které je možné uplatnit i v dnešní době.

5000历史的疗法给当代能够带来的神秘、用处、重大社会效果在于什么?

中医不是一套古时形成、一直不变传承到现在的医药学说,而是在悠远5000年间逐渐结晶成为当前状态的系统整体。这包括哲学、文化、生活习惯,而最主要是现今也可利用的几千年临床经验。

Je pravda, že vynálezcem systému TCM byl Žlutý císař?

Postava Žlutého císaře má v čínské medicíně samozřejmě významnou roli. Systém tradiční čínské medicíny je však dílem mnoha vynikajících lékařů desítek generací a kolektivní moudrosti čínského národa.

黄帝真的是中医的创始人吗?

黄帝在中医中的角色固然很重要。不过,中医系统的创造者包括不同年代许多出色的医生和中华民族集体智慧。

Přibývají k metodám TCM nové, nebo nové poznatky?

Tradiční čínská medicína se samozřejmě neustále vyvíjí. V současné době je obrovskou výhodou to, že můžeme využívat poznatků moderní medicíny a technického pokroku a nejmodernějších diagnostických přístrojů. Používáme elektroakupunkturu, nitrožilní podávání čínských bylin nebo bylinné směsi v podobě běžných tabletek. V čínské nemocnici nejsou lékaři západní medicíny a čínské tradiční medicíny vnímáni konkurenčně. Spolupracují spolu v zájmu pacienta tak, aby co nejlépe využili výhod obou systémů. Pokud je v léčbě efektivnější západní medicína, tak upřednostníme její metody, když však pacientovi můžeme zároveň nějak ulevit pomocí čínské medicíny, aplikuje se současně např. akupunktura. Vždy se s ohledem na přání pacienta zvolí ten postup, který je pro něj v danou chvíli nejvhodnější a nejšetrnější.

中医会不会吸入新的疗法或发现?

中医当然也在不断发展。我们现在很大的优势是,可以利用现代医学的新发现、技术进展和最先进的诊断仪器。我们会用电针、中药输液、含有中药的普通药丸。中国医院里,西医和中医医生不是竞争对手。他们为患者合作,尽可能利用两种系统的优点。具体治疗如果西医更有效,我们就优先用西医,但是如果中医也能减轻病状,我们例如会同时用针灸。总是考虑患者意愿采取当时最合适的疗法。

Máte k dispozici vědecký výzkum, statistiky, studie, nástroje ke sledování a hodnocení účinku metod TCM?

Každoročně se v Číně ale i jinde ve světě dělá řada odborných výzkumů zaměřených na sledování účinků léčby TCM v různých medicínských oborech. Využívají se přitom moderní vědecké postupy a metody.

你有没有关于中医的科学研究成果、统计、论文、观察和效果评估工具?

中国和其他国家每年都有许多关于不同医科中中医治疗效果的专业研究。这些研究都用现代科学方法。

Jste spokojen s podmínkami, které jsou pro tuto fázi nastaveny v projektu ve FN Hradec Králové?

Ano, velmi. Na pracovišti panuje příjemná atmosféra a cením si spolupráce s českým lékařem, který dokáže posoudit, zda je příchozí pacient pro léčbu metodami TCM vhodný. Každého pacienta před zahájením samotného vyšetření TCM společně zkonzultujeme a v případě potřeby mu doporučíme další nutná diagnostická vyšetření nebo akutní léčbu západní medicínou. Jsem rád, že by se měla v budoucnu spolupráce ještě dále rozvíjet, a že budeme schopni nabídnout naše služby většímu počtu pacientů.

对现在阶段中赫拉德茨克拉洛韦附属医院里的条件满意吗?

非常满意。工作环境很愉快,也有一位捷克医生判断患者是否适合中医治疗,这种合作很重要。每一位患者开始中医诊断之前我们会一起商量,有必要的话让患者经过其他诊断或急性西医治疗。在将来有进一步发展合作的计划,这样我们的服务能够提供给更多患者,这让我很高兴。

Je český pacient podobný čínskému?

V podstatě ano, obecně žijí nyní lidé ve větším stresu a shonu, což se časem negativně projeví na jejich zdraví. Čeští pacienti mají jinou tělesnou konstituci, jsou vyšší a mají větší sklon k obezitě. Je to dáno i životním stylem a jinými stravovacími návyky, my např. tolik nesladíme, nepijeme kávu, nejíme pečivo a masitá těžká jídla. Také je tu na počet obyvatel mnohem více pacientů s roztroušenou sklerózou, což je zase dáno geograficky. Vnímám ale i určité kulturní odlišnosti, např. během vyšetřování. V Číně musí být lékař vždy vážný, jinak by si pacient mohl myslet, že zlehčuje či zesměšňuje jeho problémy, čeští pacienti jsou však zvyklí spíše na uvolněné a usměvavé lékaře.

捷克患者像不像中国患者?

基本上很像,现在人们生活很忙,压力大,这都会影响到人们的健康状况。捷克患者体格不同,较高,容易胖。这也跟生活和饮食习惯有关,例如我们糖用得没那么多,不喝咖啡,不吃面包和难消化的肉食。这里的多发性硬化症患者的比例也高很多,这跟地理位置有关。但我也意识到一些文化差别,例如在诊断过程中。在中国,医生总是必须很严肃,不然患者就会觉得他对自己的病状不够重视;捷克患者更习惯于放松、带着笑容的医生。

Je v Číně TCM „jednotná„, nebo se liší podle regionu, provincie, národnosti, historického ukotvení?

Tradiční čínská medicína je vždy založená na jedné teorii a stejných principech, které se však uplatňovaly v různých obměnách v závislosti na daném prostředí, časovém období či regionálních odlišnostech. V současnosti mohou některé školy klást např. větší důraz na bylinnou léčbu, jiné na akupunkturu. Vždy záleží také na tom, na co je konkrétní terapeut blíže specializovaný. Stejně tak se bude trochu lišit čínská medicína v západním pojetí, kdy se přístup k pacientovi musí přizpůsobit tamějším zvyklostem.

在中国,中医是不是统一的?或者说,不同地区、省份、民族、历史等等会不会有一些差别?

中国传统医学总是基于同一个理论和原则,不过这些理论和原则的应用曾经由于各种环境、时期或地区而不同。例如目前有的学派可能更注重草药,有的会更注重针灸。总是也要看具体医师的专业。西方的中医也会有些不同,因为对患者的态度必须适应当地习惯。

Kdo je podle vás největší osobností TCM, jednak v historii a jednak dnes?

Vynikajících lékařů TCM je celá řada a je těžké jmenovat jen některé, protože všichni si zaslouží uznání za svou celoživotní práci. Obdivuji např. Zhang Zhongjinga 张仲景 nebo Li Shizhena 李时珍, kteří ve své době dosahovaly skvělých výsledků. V současné době jsou pro mě velkými vzory uznávaní lékaři Zhang Cigong 章次公, Qiu Peiran 裘沛然 nebo Li Guoheng 李国衡.

在你看来,中医最重要的人物是谁,包括历史和现在?

出色的中医医生有很多,单独指出几位很难,他们平生劳力都值得我们称赞。我例如对张仲景或李时珍很佩服,他们当时的成果非常好。现代有名的医生如章次公、裘沛然、李国衡可以说是我的模范。

Koho obdivujete z českých lékařů a specialistů-terapeutů TCM?

Zatím jsem bohužel neměl příležitost seznámit se podrobněji s prací konkrétních českých terapeutů TCM. Velmi pozitivní dojem ve mně zanechalo setkání s MUDr. Bendovou, která se dlouhodobě zajímá o čínskou medicínu, umí dokonce čínsky a sama Čínu několikrát navštívila. Na podzim jsem se s MUDr. Františkem Musilem v Praze zúčastnil také setkání příznivců tradiční čínské medicíny a byl jsem mile překvapen a potěšen velkým zájmem české odborné veřejnosti o TCM.

捷克有哪些医生和中医专家你佩服?

可惜我到现在还没有机会详细认识捷克具体中医医师的工作。我跟Bendova医师见过面,感觉非常好,她长期研究中医,都会说中国话,去过几次中国。秋天我跟František Musil医师在布拉格参加传统中医支持者的集会,捷克很多专业人士对中医的兴趣让我很惊喜。

Jak vznikla nabídka pro Česko a další země, přinést systém TCM do stávajících státních modelů zdravotnictví?

Spolupráce ve zdravotnictví mezi našimi zeměmi byla domluvena na nejvyšší státní úrovni a stvrzena podepsáním memoranda nejvyššími představiteli obou zemí. Jsem rád, že byla ke spolupráci vybrána právě naše nemocnice, a že se tak mohu osobně podílet na šíření tradiční čínské medicíny dále po světě. Již před 10 lety jsem takto zaváděl tradiční čínskou medicínu na ambulanci v Austrálii a byla to pro mě velmi cenná zkušenost. Věřím, že v budoucnu bude podobných projektů v Evropě stále přibývat.

中医成为捷克和其他国家医疗体制的一部分这一项目是如何形成的?

我们国家之间医疗方面合作的意向是在国家最高层面上达成的,由两国最高领导人签署的备忘录确定的。我很高兴正是我们的医院被选为合作对象,让我能够亲身参加中医传到世界的工作。10年前我就在澳大利亚一所门诊引进中医,得到了宝贵经验。我确信将来欧洲类似的项目会越来越多。

Autor: Jan Hovorka

Překlad: Štěpán Vyhlídka

(Rozhovor s překladem in: Tradiční čínská medicína, vyd. Smíšená česko-čínská komora vzájemné spolupráce a FN Hradec Králové, 2016. Publikováno se souhlasem vydavatele.)


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/doc/www.tcmrevue.cz/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35