EUROCENTER TCM Praha, z. ú., bylo zaregistrováno v r. 2020. Nezisková organizace je zaměřena na podopru rozvoje TCM v České republice, Střední a Východní Evropě.

EUROCENTER TCM Praha, z. ú. historicky a ideově navazuje na činnost Nadačního fondu na podporu Tradiční čínské medicíny a alternativ. Vzhledem k tomu, že byl tento subjekt nuceně předán novému nabyvateli, je nutné poukazovat na to, že EUROCENTER TCM Praha není nástupcem původního nadačního fondu a je samostatnou organizací. Účelem založení je pokračovat v podpoře TCM, rozvoji vztahů s odborníky, lékaři, univerzitami a dalšími institucemi jak v rámci podpory TCM přicházející z Číny, tak z euro-atlantického prostoru. Sdílení východní a západní medicíny přináší optimální výsledek pro podporu léčby a péče o pacienty.

VÝROČNÍ ZPRÁVY

Vzhledem k výše zmíněné informaci o změně Zápisu v obchodním rejstříku/rejstříku neziskových organizací ČR, změně nabyvatele a převodu ideového záměru, realizace programů a smluv publikujeme souhrnně Výroční zprávy Nadačního fondu na podporu Tradiční čínské medicíny a alternativ. V jejich textu je upozornění na uvedené změny statutu.

Výroční zprávy za období 2021 a 2022 uvádíme samostatně formou vloženého textu.

VÝROČNÍ ZPRÁVY 2016 – 2022

Úvod

Tento úvod shrnuje základní terminologii, připomíná předchozí výroční zprávy.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Náš Nadační fond na podporu Tradiční čínské medicíny a alternativ (dále NF) vznikl v roce 2015, jako logické navázání a výsledek dlouholetých, zájmových a odborných aktivit jeho členů. Individuální odbornosti a specializace umožnily pokrýt velké spektrum témat. Oblast Tradiční čínské medicíny (TCM) vnímáme jako soubor léčebných a terapeutických metod, v modelu, využívaném především v čínském moderním zdravotnictví. Porovnáváním různých škol a koncepcí, v nichž je na celém světě (nejen) čínská historická medicína pojímána, se zabýváme pouze pasívně. Pro perspektivní a praktické využití vidíme jako účinnou kombinaci ověřených a analyzovaných znalostí, získaných formou empirických procesů v řádu tisíců let, a moderní medicíny, vědy a technologií, jimž základní model metod TCM slouží jako podpora a posílení účinků, zlepšení výsledků a případně cesta, jak pomoci tam, kde moderní medicína již pomoc nabídnout nedokáže.

Malý historický exkurz

Od počátku devadesátých let se členové vedení NF zabývali podporou a propagací, jakož i implementace doplňkových metod léčby. Souhrnně se v době po roce 1989 tyto obory označovaly jako alternativní.

Kromě klinické onkologie jako hlavního oboru, a homeopatie jako podpůrné metody v cizině uznávané léčby, se předseda správní rady NF, MUDr. Pavel Běleš, profesionálně věnoval také účasti na analýze a vývoji legislativy, jako lektor, vedoucí činitel odborných ministerských a jiných komisí, zaměřených na alternativní metody, podporující účinky standardní západní medicíny.

Mimořádným projektem své doby byl magazín Regena, který MUDr. Pavel Běleš založil a vydával. Počátkem devadesátých let se věnoval, jako jediný seriózní periodikum,  korektní reflexi alternativních metod a terapií, aplikovaných ze sféry mimo standardní medicínu, a u nás méně známých nebo neužívaných lege artis. Časopis si získal ve své době velké renomé v odborné i laické obci zájemců o alternativy, zejména pro odpovědný a seriózní přístup k tématice, i respekt kritiků alternativ. Na to navazujeme.

Tehdejší vydavatel MUDr. Pavel Běleš v té době zároveň působil v odborné komisi Ministerstva zdravotnictví ČR, zabývající se legislativním řešením problematiky léčitelství. Jan Hovorka jako tehdejší šéfredaktor magazínu Regena, nastavil v tomto projektu kritéria relevantní informovanosti, zkoumání nových oborů, mediální komunikaci a spolupráce s odborníky, vědci i praktiky. I na to chceme navazovat.

Zkušenosti s působením a potřebou média podobného typu, význam komunikace jako nástroje ochrany pacienta i lékaře – specialisty poskytujícího zdravotní nebo následnou péči, vědomí odpovědnosti za podporu dohledu nad tvorbou nástrojů kontroly, zvyšování kvality a dostupnosti těchto metod pro potřebu pacientů často v bezvýchodné situaci a bez pomoci standardního zdravotního systému, a hlavně možnosti a schopnosti toto podpořit – to byly hlavní důvody vzniku dnešního Nadačního fondu na podporu Tradiční čínské medicíny a alternativ (NF).

Publicistické a vydavatelské aktivity, jimž věnoval celý profesní život, završuje Jan Hovorka v projektech Motol in, který vymyslel a vedl tři roky pro FN Motol, a následně HOSPITALin a TCM Revue. Sledoval desítky let aktivní činnost otce, MUDr. Jaroslava Hovorky, který se TCM, zejména akupunktuře, odborně věnoval od počátku 60. let XX. století. Publikoval též několik publicisticko-odborných a literárních děl, na TCM v obsahu zaměřených, včetně historických a kulturních souvislostí. Tento odkaz tvoří součást obsahu projektu.

Podpora TCM předpokládá znalost prostředí medicíny a zdravotnictví, atributy a limity oboru, historii, legislativu. Jedním z cílů NF je podpořit procesy, které vývoj a ustavení zákonů a předpisů, a celkovou optimalizaci prostředí, urychlují a precizují.

Současný rozvoj a proces implementace metod a technologií TCM do systém národního zdravotnictví je velmi perspektivní. Jako doplněk a podpora zdravotní péče, nebo nástroj prevence, skýtá velké naděje pro kvalitnější zdraví populace obecně, ale hlavně chronicky, dlouhodobě nebo i problematicky léčitelně nemocné. Účinně může být využívána i neléčebně, pro relaxační, kondiční, estetické nebo kosmetické  aktivity.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Nadačního fondu na podporu Tradiční čínské medicíny a alternativ

VÝROČNÍ ZPRÁVA

1.

IDEA A CÍLE             

Nadační fond na podporu Tradiční čínské medicíny a alternativ (NF) i nadále naplňuje ideu a poslání, pro které vznikl: Podpořit rozvoj metod a technologií Tradiční čínské medicíny (TCM), její implementaci do národního zdravotního systému a informovanost odborné i laické veřejnosti.

Díky pozitivním ohlasům a rostoucí podpoře, které se realizovaným projektům dostává, usilujeme o rozšíření a možnost většího komunikačního prostoru, a to i směrem k zahraničním partnerům a podporovatelům.

Potvrzením zájmu o naše aktivity a podpory plnění našich záměrů je výrazně deklarované partnerství a další formy spolupráce ze strany významných institucí a osobností.

NF je nevládní nezisková organizace, která neprovádí léčbu, neobchoduje, nerealizuje dovoz, vývoz ani další samostatné komerční aktivity. V mezích zákona se jako nadační fond věnuje hlavně oblasti komunikace podpoře šíření informací a znalostí o TCM, pro odbornou i laickou veřejnost. Jako mediátor zprostředkovává pomoc při realizaci projektů, konzultace legislativy, podpory informovanosti, dostupnosti a kontrolovaného využití.

Zakladatel i členové statutárních orgánů předpokládají u všech, s nimiž byla projednávána nebo uzavřena forma spolupráce, otevřenost, transparentnost, korektní jednání jak uvnitř skupiny, tak směrem k veřejnosti, ať jde o klienty, pacienty nebo zdravotníky.

1.1.

Rok 2016

V předcházejícím období (zápis 2015) Nadační fond na podporu Tradičí čínské medicíny a alternativ (dále NF) vstoupil na scénu jako instituce. Zahájili jsme systematickou publikační činnost, přípravu výstav a dalších projektů.

Díky propojení a využití vlastních komunikačních nástrojů a respektované odbornosti jsme byli akreditováni jako jediné médium, a zároveň nezávislá a nevládní instituce, na Summit 16+1, který se v červnu konal v Praze. Zájem, který naše aktivity a projekt vyvolaly, byl základem dalšího vzestupu a rozvoje projektu.

1.2.

Komunikace a publikační činnost

V rámci návštěvy prezidenta ČLR Si Ťien-pchinga v Praze byl NF požádán o vydání informačního materiálu, který by byl předán jednak prezidentovi a jeho doprovodu, jednak delegaci, doprovázející primátora hlavního města ČLR Pekingu.

V krátkém čase byl vydán účelový tisk TCM Revue jako supplement magazínu HOSPITALin, který v obsahu zahrnoval základní orientaci a informace o historii i aktuálním dění, které se v souvislosti s TCM v ČR a zahraničí odehrávalo.

Následně se dostalo NF pozvání k vytvoření a realizaci projektu, který by pomáhal naplňovat oficiálně podepsaného obsah Memoranda sesterských měst Peking – Praha, které bylo při této významné mezinárodní události uzavřeno. NF se ujal tématu zdravotní péče TCM, obnášejícím podporu informovanosti o TCM, vzájemnou výměnu nabídek, projektů a jejich reciproci.

Vydání přílohy magazínu HOSPITALin s názvem TCM Revue slouží dodnes jako nosič informací a prezentační nástroj. Je podporou úspěšného webmagazínu www.tcmrevue.cz, který vlastním nákladem a silami členové NF připravují.

Podrobněji se věnujeme magazínům v samostatné kapitole.

1.3.

Kniha TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA

Smíšená komora česko-čínské spolupráce se jako spoluorganizátor návštěvy prezidenta ČLR obrátila na NF s nabídkou spolupráce na přípravě reprezentativní publikace o rozvoji TCM v ČR. Vyšla v česko-čínské jazykové verzi a představovala především projekt Česko-čínského centra TCM a přípravu vybudování Kliniky TCM ve FN Hradec Králové, a na jeho pozadí mezivládní a vícestranné kroky a dohody, projednávané s Vládou ČLR, vedením WHO a municipalitními a univerzitními institucemi v Číně. Publikace prezentuje vysokou úroveň projektů a mezivládních jednání , souvisejících s rozvojem TCM nejen v České republice.

Přípravy knihy jsme se účastnili autorsky, na výzvu vedení autorsko-editorského týmu Smíšené komory česko-čínské spolupráce, poskytnutím textů a částečně editorsky, posléze i dílčí propagací tohoto výtisku, který byl produkován v rámci sponzoringu CEFC projeku Kliniky TCM ve FN Hradec Králové a předáván významným osobnostem, politikům a diplomatům, zdarma.

Pro vysokou odbornou hodnotu textu a prezentaci osobností na nejvyšší politické, společenské a medicínské úrovni je tato publikace vnímána jako velmi reprezentativní a významná v mezinárodním měřítku.

1.4.

VÝSTAVA “Tradiční čínská medicína bez legend a mýtů”

Impozantním projektem se stala první veřejná prezentace TCM. Magistrát Hlavního města Prahy významně podpořil projekt, který kromě radních pro zdravotnictví Ing. Radka Lacka a pro kulturu Jana Wolfa získal i Záštitu Ministra zdravotnictví ČR a Velvyslanectví ČLR v ČR. Díky mimořádnému úsilí ředitelky NF Markéty Zelinkové se podařilo uspořádat významnou výstavu v Sále architektů, na Staroměstské radnici v Praze, v období říjen – listopad 2016

Finanční i nefinanční podpora MHMP byla zásadním přínosem pro zdar této akce. Musíme říci, že všichni zúčastnění ze strany Magistrátu HMP nás podporovali a maximálně vycházeli vstříc všem potřebám a problémům, které bylo nutno průběžně řešit.

Mimořádná návštěvnost, zájem veřejnosti domácí i zahraniční byl potvrzením, že jsme se vydali správnou cestou. Mediální ohlas byl v rámci našich možností nadstandardní, díky další podpoře ze strany MHMP, především paní Mgr. Jany Berkové, ředitelky odboru komunikace MHMP, ale i díky vlastnímu úsilí se podařilo dostat informace k veřejnosti v nebývalém rozsahu. Důležitým momentem bylo i ranní živé vysílání Studia 6 ČT, které inicioval a zprostředkoval zřizovatel NF Jan Hovorka a kam přizval MUDr. Jozefa Luckého.

NF pozval k účasti na výstavě významné subjekty, které se dlouhodobě věnují podpoře a podnikání v oblasti TCM. Převážnou část výstavního prostoru si převzal a aktivně pro komerční prezentaci využil TCM Institut, s.r.o., za který na scénáři výstavy spolupracoval MUDr. Jozef Lucký.

Pozvání přijaly i další instituce: 1. škola TČM v Praze, Komora TCM, rámcovou prezentaci zde samozřejmě umístil i náš NF.

Je nutno bohužel konstatovat, že přes úvodní sliby se někteří oslovení partneři a účastníci výstavy až na výjimky (Komora TCM, 1. škola TCM) po ukončení akce odmítli na krytí nákladů podílet, a bylo tedy jen na úsilí NF, tyto neplánovaně uhradit z vlastních zdrojů.

TCM Institut, s.r.o., využil expozici pro vlastní prezetaci a dostal mimořádný prostor, vzhledem k úvodním jednáním, přípravě a ústním ujednáním. Realizoval zde i obchodní jednání s partnery a vlastní mediální výstupy, bohužel bez poukazu na autorskou a realizátorskou pozici NF.

Benefity účastníků expozice šly zcela mimo NF. Zarážející je pozdější zjištění, že TCM Institut se nejen jednak odmítl jakkoli podílet na nákladech, tak neinformoval pořadatele ani jeho významné partnery, že již v době příprav byl jako prezentovaný subjekt v likvidaci.

1. škola TCM se prezenací školy se záměrem získat co nejvíc nových studentů, možnosti léčby a terapie ve svých instalacích nepropagovala a na nabídky další spolupráce nereagovala.

Komora TCM se zachovala velmi korektně vzhledem k vlastním možnostem. Prezident Komory TCM MUDr. Jiří Bílek přednesl úvodní odborný projev. Účast Komory TCM byla jistě zárukou vysoké úrovně expozice pro veřejnost. Komora splnila sliby v rámci předběžné dohody. Jí poukázaná dohodnutá finanční částka uhradila zčásti prezentační panel Komory TCM, který jí bude poskytován k využití, další náklady (výroba, grafika, doprava, instalace) za účast a adjustaci Komory TCM uhradil NF.

NABÍDKA SPOLEČNÉHO POSTUPU, BOARD TCM, VÝSTAVA

Důležitým krokem, předcházejícím výše zmíněnou výstavu, byl návrh NF všem, kteří významně působí v oblasti poskytování služeb, vzdělání a péče TCM, ke společnému postupu. Záměrem NF bylo sjednotit komunikaci, úsilí na podporu legislativy, pomoci k vyšší kvalitě vzdělání praktiků a poskytovatelů TCM, umožnit veřejnosti dostatek informací o možnostech, dostupnosti a odbornících, poskytujících tyto služby.

Oslovili jsme a požádali o jednání za účelem společného postupu:

– Delta Capital (komunikující i za tehdejšího partnera Tong Ren Tang), zastoupený na několika jednáních JUDr. Hanou Šmidrkalovou a jednatelem Michaelem Brodou

– 1. škola TCM (Sinobiologická společnost), zastoupená marketingovou ředitelkou Denisou Hunalovou a v předběžném jednání MUDr. Ludmilou Bendovou

– Komora TCM, zastoupená Mgr. Miroslavem Krutinou a MUDr. Jiřím Bílkem

– TCM Institut, resp. TCM Bohemia, při osobním jednání o projektu zastoupené MUDr. Jozefem Luckým a Ing Pavlem Frélichem

Několik měsíců intenívního jednání však neskončilo, díky nekorektnímu jednání  partnerů, příliš úspěšně.

Firma Delta Capital původně nabídla významnou podporu, a vyzvala ostatní ke společnému postupu a financování společných záměrů v oblasti využití TCM.

V průběhu dalších jednání se  však její zástupci jen pokusili nekorektně převzít a použít poskytnuté informace a další materiály pro vlastní prezentaci, mimo působnost čínského partnera. Tento v join-venture skupině požádal pana Michaela Brodu a jeho společnost Delta Capital o odchod ze společné společnosti, což se nakonec stalo.

TCM Institut, případně TCM Bohemia, zastoupené na jednáních Ing. Pavlem Frélichem a MUDr. Jozefem Luckým, v rámci likvidace své skupiny právnických osob a odmítnutí podílet se na nákladech s NF, ač efekt a prospěch z výstavy jednoznačně nejvíc konzumovali,  zcela přestali komunikovat a rozvíjejí nyní pouze vlastní, historicky původně komerční aktivity, ve statutu nové neziskové organizace.

S těmito subjekty NF dále nespolupracuje.

VÝSTAVA NA VELVYSLANECTVÍ ČLR

V návaznosti na úspěšnou výstavu požádali zástupci Velvyslanectví ČLR o možnost, uspořádat menší expozice v prostorách ZU v Praze (listopad 2016).

Na akci Nemocnice roku 2016, v jejímž rámci se konala vernisáž, byli pozváni významné osobnosti a zástupci institucí, působících v oblasti zdravotnictví, diplomacie i vedení krajů.

Výstavu autorsky připravil Mgr. Štěpán Vyhlídka, produkčně Markéta Zelinková a díky podpoře dalších institucí bylo možné důstojně a reprezentativně opět demonstrovat to, o co se NF mnoho let snaží. Přítomní velmi ocenili jak úroveň výstavy, tak opět úsilí NF o kvalifikovanou propagaci TCM.

Výstava byla finančně podpořena Velvyslanectvím ČLR, které poskytlo částku 50000 Kč, která byla celá poukázána na honorář dle požadavku autora scénáře  Štěpána Vyhlídky.

Realizační náklady byly zcela kryty ze soukromých prostředků členů vedení NF.

Závěr

Rok 2016 byl zásadní z hlediska stabilizace NF jako instituce, která nabývá na stále výraznějším významu. Zápisem do Rejstříku neziskových organizací se stal NF oficiálním partnerem pro řadu institucí.

Další činnost směřuje k rozvoji projektu vybudování Infocentra TCM Praha. Toto zařízení je připravováno za podpory Magistrátu hlavního města Prahy. 

NF tak ve spolupráci s MHMP bude naplňovat Memorandum sesterských měst Praha – Peking, v kapitole Zdravotnictví, a poskytne tak odborné i laické veřejnosti platformu, umožňující nejen orientaci v oblasti TCM, ale i vzdělávání, kurzy a důstojné centrum pro potkávání s čínskými a dalšími zahraničními partnery.

https://www.nfptcma.cz/index.php/sample-page/.

Nadační fond na podporu Tradiční čínské medicíny a alternativ zahájil oficiální činnost v květnu 2015. Zaměřil se především na podporu informovanosti klientů a pacientů, poskytovatelů péče a pracovníků v legislativě státu a krajů.

TCM byla po několik let zčásti zařazena do veřejného systému zdravotní péče. V roce 2018 byl ale rozhodnutím zákonodárných orgánů ČR zrušen zákon 96/2004, a TCM byla ze zdravotní péče vyřazena. Není možné aplikovat její metody jako lékařské, provozovat je ve zdravotnických zařízeních a nabízet v rámci veřejné léčebné a zdravotní péče.

Tím nelze říct, že by TCM byla v ČR zakázaná. Z hlediska zákona je limitována pouze akupunktura, protože narušuje integritu kůže a její metody, v případě použití jehel, jsou chápány jako invazivní. V případě neinvazivních postupů (elektroakupunktura, akupresura a d.) není použití metod TCM omezováno, ale legislativně ani jinak řešeno.

Poskytovatelé péče a metod TCM se tedy dělí na dvě skupiny:

1.

Lékaři

Podle zákona je lékařem v ČR absolvent univerzitního vzdělání – lékařské fakulty, který nabyl titul MUDr. a je povinně členem České lékařské komory.

V případě studia v zahraničí je nutné doložit vzdělání, odpovídající české lékařské fakultě, a absolvovat nostrifikaci titulu.

Lékaři ze třetích zemí, které nemají s ČR smlouvu o nostrifikaci titulů, musí podstoupit několikaletý proces, během kterého mohou po složení odpovídajících zkoušek usilovat o uznání lékařského titulu a kvalifikace k výkonu práce lékaře.

Tento proces je velmi náročný, zahrnuje i zkoušku z českého jazyka a je hrazen uchazečem.

Lékaři s platným titulem mají možnost absolvovat 300 – 500 hodin kurz akupunktury, zahrnutý do postgraduálního vzdělávání lékařů. Pokud úspěšně absolvují zkoušku, získají oprávnění používat akupunkturu na místě svého atestovaného pracoviště v rámci doplnění standardní léčby metodami západní medicíny.

Ani v tomto případě není akupunktura součástí zdravotního pojištění a musí být pacientem plně hrazena.

Lékaři mohou být členy odborné společnosti (Česká lékařská akupunkturistická společnost) – ČLAS), jedné z odborných společností zastřešující organizace Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně – ČLS JEP).

Členství v této odborné společnosti není povinné, a ne všichni lékaři, kteří absolvovali kurz, nebo jiné studium akupunktury, jsou jejími členy. Celkový počet členů ČLAS je cca 500, celkový počet lékařů v ČR cca 50 000.

Nezjistitelný počet lékařů akupunkturu aplikuje, aniž by podstoupil některý ze soukromých kurzů nebo zahraniční vzdělání.

Poskytování péče dalšími metodami TCM (mimo akupunkturu) lékaři není v příslušné legislativě nijak explicitně pojednáno, pokud se na metody a produkty nevztahují standardní zákonná ustanovení (toxické látky, nesouhlas pacienta a podobně).

2.

Praktici

V této skupině jsou poskytovatelé metod TCM, kteří nestudovali lékařskou fakultu, ale mají

2.1

Nelékařské vzdělání

Fyzioterapeuti, kteří vystudovali odpovídající obor a působí ve zdravotnictví používají metody TCM pro rehabilitaci, vyjma akupunktury

Absolventi Fakult zdravotních studií

2.2

Praktici TCM, kteří nemají žádné lékařské vzdělání

Absolventi jiných škol a povolání, které se zdravotnickým školením prakticky nezabývají. U těchto praktiků případné znalosti anatomie, medicíny a dalších oblastí jsou pouze amatérské, laické a bez certifikace, případně pouze s potvrzením absolvování soukromého kurzu, který nemá žádnou právní validitu.

Za této situace se ukazuje jako rozhodující zaměření, plán a činnost Nadačního fondu na podporu Tradiční čínské medicíny a alternativ (NFPTCMA). Jako jediný v ČR dlouhodobě poukazuje na nezbytnost profesionální kvality, kontroly a vzdělávání v oblasti poskytování péče metodami TCM.

Dále poukazuje na to, že v rámci Evropské unie není zřetelná návaznost na TCM Univerzity v ČLR, ani jinde ve světě. Přestože ve vzdělávacích centrech, případně na univerzitách, působí lékaři, profesoři a vědci, vystudovaní na nejkvalitnějších univerzitních fakultách, medicínských pracovištích a vědeckých centrech, není zde patrná plošná podpora a kompaktní, přehledná struktura odborného vzdělávání na úrovni TCM medicíny, jako je tomu v Číně, případně v zemích, které přebírají edukační formáty TCM z Číny a tyto možnosti dávají.

V ČR není možnost akreditovaného vzdělání v metodách TCM, pouze nabídka soukromých placených kurzů. jejich absolventi působí pak v oblasti běžných, zákonem paušálně označených služeb.

Primárním úkolem Nadačního fondu na podporu Tradiční čínské medicíny a alternativ bylo proto od začátku vytvoření komunikačního prostoru, který by posílil důvěru v metody TCM, a zároveň poukázal na nezbytnost vzdělání, kontroly a poskytování profesionální péče.

V rámci kulturní tradice v evropském prostoru slouží nejúčinněji konkrétní příklady. Proto bylo hlavním záměrem Nadačního fondu na podporu Tradiční čínské medicíny a alternativ (NF) prezentovat lékaře, vědce a odborníky, vrcholné instituce, praxi v nemocnicích, úroveň vědeckého poznání a výzkumu, především z Číny a zahraničí.

Od roku 2015 se pozornost Nadačního fondu na podporu Tradiční čínské medicíny a alternativ, respektive jeho nástrojů, zaměřila na komunikaci pozitivních dopadů projektu Kliniky TCM ve FN Hradec Králové.

Tento projekt byl mezivládní. NF se přesto, že nebyl podporován žádnou stranou, zaměřil na popularizaci obsahu i osobností projektu. Z vlastních prostředků publikoval řadu materiálů, jejich hodnota v případě inzertního zadání by v komerčních cenách překročila 10 000 000 CZK. Na vlastní náklady také realizoval další jednorázové či dlouhodobé akce, výrobu, platby,  pronájmy a další výdaje.

Tyto náklady byly hrazeny pouze ze soukromých prostředků vedení fondu, výnosu jejich činnosti a sponzorské podpory. Z organizací státních nebo veřejnoprávních výdaje NF nikdy ani minimální náklady žádný subjekt nehradil.

Žádná podpora činnosti NF nebyla také poskytnuta ze strany čínských organizací.

2017

Výroční zpráva 2017

ÚVODNÍ SLOVO

Náš Nadační fond na podporu Tradiční čínské medicíny a alternativ (dále NF) vznikl v roce 2015, jako logické navázání a výsledek dlouholetých, zájmových a odborných aktivit jeho členů. Individuální odbornosti a specializace umožnily pokrýt velké spektrum témat. Oblast Tradiční čínské medicíny (TCM) vnímáme jako soubor léčebných a terapeutických metod, v modelu, využívaném především v čínském moderním zdravotnictví. Porovnáváním různých škol a koncepcí, v nichž je na celém světě (nejen) čínská historická medicína pojímána, se zabýváme pouze pasívně. Pro perspektivní a praktické využití vidíme jako účinnou kombinaci ověřených a analyzovaných znalostí, získaných formou empirických procesů v řádu tisíců let, a moderní medicíny, vědy a technologií, jimž základní model metod TCM slouží jako podpora a posílení účinků, zlepšení výsledků a případně cesta, jak pomoci tam, kde moderní medicína již pomoc nabídnout nedokáže.

Malý historický exkurz

Od počátku devadesátých let se členové vedení NF zabývali podporou a propagací, jakož i implementace doplňkových metod léčby. Souhrnně se v době po roce 1989 tyto obory označovaly jako alternativní.

Kromě klinické onkologie jako hlavního oboru, a homeopatie jako podpůrné metody v cizině uznávané léčby, se předseda správní rady NF, MUDr. Pavel Běleš, profesionálně věnoval také účasti na analýze a vývoji legislativy, jako lektor, vedoucí činitel odborných ministerských a jiných komisí, zaměřených na alternativní metody, podporující účinky standardní západní medicíny.

Mimořádným projektem své doby byl magazín Regena, který MUDr. Pavel Běleš vydával. Počátkem devadesátých let se věnoval, jako jediný seriózní periodikum,  korektní reflexi alternativních metod a terapií, aplikovaných ze sféry mimo standardní medicínu, a u nás méně známých nebo neužívaných lege artis. Časopis si získal ve své době velké renomé v odborné i laické obci zájemců o alternativy, zejména pro odpovědný a seriózní přístup k tématice, i respekt kritiků alternativ. Na to navazujeme.

Tehdejší vydavatel MUDr. Pavel Běleš v té době zároveň působil v odborné komisi Ministerstva zdravotnictví ČR, zabývající se legislativním řešením této problematiky. Jan Hovorka jako tehdejší šéfredaktor magazínu Regena nastavil v tomto projektu kritéria relevantní informovanosti, zkoumání nových oborů, mediální komunikaci a spolupráce s odborníky, vědci i praktiky. I na to chceme navazovat.

Zkušenosti s působením a potřebou média podobného typu, význam komunikace jako nástroje ochrany pacienta i lékaře – specialisty poskytujícího zdravotní nebo následnou péči, vědomí odpovědnosti za podporu dohledu nad tvorbou nástrojů kontroly, zvyšování kvality a dostupnosti těchto metod pro potřebu pacientů často v bezvýchodné situaci a bez pomoci standardního zdravotního systému, a hlavně možnosti a schopnosti toto podpořit – to byly hlavní důvody vzniku dnešního Nadačního fondu na podporu Tradiční čínské medicíny a alternativ (NF).

Publicistické a vydavatelské aktivity, jimž věnoval celý profesní život, završuje Jan Hovorka v projektech Motol in, který vymyslel a vedl tři roky pro FN Motol, a následně HOSPITALin a TCM Revue. Sledoval desítky let aktivní činnost otce, MUDr. Jaroslava Hovorky, který se TCM, zejména akupunktuře, odborně věnoval od počátku 60. let XX. století. Publikoval též několik odborných a literárních děl, na TCM v obsahu zaměřených, včetně historických a kulturních souvislostí. Tento odkaz tvoří součást obsahu projektu.

Podpora TCM předpokládá znalost prostředí medicíny a zdravotnictví, atributy a limity oboru, historii, legislativu. Jedním z cílů NF je podpořit procesy, které vývoj a ustavení zákonů a předpisů, a celkovou optimalizaci prostředí, urychlují a precizují.

Současný rozvoj a proces implementace metod a technologií TCM do systém národního zdravotnictví je velmi perspektivní. Jako doplněk a podpora zdravotní péče, nebo nástroj prevence, skýtá velké naděje pro kvalitnější zdraví populace obecně, ale hlavně chronicky, dlouhodobě nebo i problematicky léčitelně nemocné. Účinně může být využívána i neléčebně, pro relaxační, kondiční, estetické nebo kosmetické  aktivity.

VÝROČNÍ ZPRÁVA

ROK 2017

Tradiční čínská medicína jako doplněk zdravotní a lékařské péče je dostatečné známá i u nás, aktuální situace však nesvědčí o podpoře ze strany poskytovatelů péče. Tím více vyniká důležitost aktivit, jaké vedeme v NF.

NF v roce 2017 podporoval a inicioval následující aktivity:

– průběžný proces ustavení odpovídající legislativy pro poskytovatele i klienty TCM, diskuzi a debatu, vstup a účast veřejnosti na debatě zdravotního výboru Parlamentu ČR, která vedla ke schválení novely zákona 96/2004Sb.

– mediální podporu řešení vzdělávání, kvalifikace, udělování certifikace praktikům,

specialistům a lékařům, používajícím metody TCM

– podpora mediální komunikace vytváření systému a nástrojů kontroly poskytované péče, především posílením stávajících, nebo vytvořením nových modelů kontroly a garance z pozice odpovědnosti lékařů, prostřednictvím Komory, soustřeďující lékaře a specialisty TCM

– medializaci a veřejnou debatu o TCM, snahy konfrontovat zahraniční zkušenosti a praxi, vyvolávat odbornou diskuzi na téma využití TCM

– inspirovat a iniciovat vědecké a konstruktivně odborné postupy zkoumání a aplikace metod a technologií TCM, zejména ve spolupráci se špičkovými experty a institucemi v ČLR

– spolupracovat při analýze možností využití TCM v nemocnicích a zdravotnických zařízeních, zřizovaných kraji

– iniciovat odborný sběr základních dat

– pokračovat v projektu vytvoření Infocentra TCM PRAHA

– iniciace a spolupráce při vytváření dalších center TCM v krajích a městech, při nemocnicích a zdravotnických zařízeních

Tato témata vznikla v reakci na potřeby, následkem vývoje a společenského zájmu o TCM, prudce rostoucí. V souladu s tezemi MZ ČR, stejně jako úsilím odpovědných poslanců a senátorů Parlamentu ČR, chce NF přispět k tomu, aby metody, technologie, služby zdravotní péče prostřednictvím TCM mohli nabízet jen absolventi odpovídajícího vzdělání a praxe, včetně a přednostně klinické, vzdělaní poskytovatelé zdravotní péče a odborníci se závaznou odpovědností k pacientům.

Podstatnou částí záměru, který je průběžně realizován, je posílit účast čínských lékařů a dalších odborníků, včetně lektorů a učitelů, na výuce českých specialistů a lékařů TCM. Autenticitu, přímou zkušenost a průběžný kontakt s čínskými experty považuje NF v projektech za nezbytné.

Konkrétní snahou je umožnit v České republice činnost maximálnímu počtu specialistů a lékařů TCM, přicházejících z Číny, nebo českých lékařů a zdravotníků, absolvovavších univerzitní nebo příbuzné vzdělání v oborech TCM v autentickém, čínském medicínském prostředí.

Jako první krok k výměně zkušeností a rozvoji vzdělanosti zprostředkováváme studijní pobyty českých lékařů a specialistů v čínských nemocnicích, které se samy na nás s touto nabídkou obracejí.

1.1.

MISE NF V ČÍNĚ

Činnost NF zaujala pracovníky Velvyslanectví ČLR v Praze, kteří jako výraz ocenění výsledků spolupráce nabídli účast na více než čtyřtýdenní stáži, pořádané pro studenty TCM, pocházející z ČR.

Diplomaté i organizátoři studijního pobytu v Pekingu vzali na vědomí, že zástupci NF primárně nejsou v pozici studentů. Společně dohodnutým úkolem bylo seznámit se se základy struktury zdravotní péče v ČLR, získat orientaci v TCM, metodách, technologiích a využití v rámci zdravotního systému, sbírat informace a kontakty, využitelné na kvalifikovanou podporu informovanosti o TCM v ČR.

Záměr navázat další spolupráci s NF na našich projektech vyjádřili členové vedení Beijing TCM Hospital, Research Institute of TCM Beijing, Shuguan TCM Hospital Shanghai, WFSCM.

Kurzy pro zahraniční studenty probíhají v Research Institute a Beijing TCM Hospital od roku 1986. Jsou pro dvacetičlenné smíšené skupiny ze všech zemí světa. Poprvé byl připraven formát pro skupinu pouze studentů z ČR, pro mimořádný zájem v naší republice.

Důležité setkání proběhlo v sídle Světové federace společností čínské medicíny (WFSCM) v Pekingu. Vedením komunikačního odboru této celosvětové, velmi významné organizace velmi kladně hodnotili naše záměry i dosavadní činnost. Bylo nám nabídnuto členství v této federaci, jejímž úkolem je pomáhat vědeckému výzkumu, posílení spolupráce s odborníky a institucemi na dalších kontinentech, zabývajících se západní medicínou, a maximálně podpořit vzájemně výhodné využívání znalostí a zkušeností, výměny dat, EB studií a odborníků.

1.2.

MEDIÁLNÍ PREZENTACE NF V ČR

V rámci posílení záměru vstupuje NF do komunikačního prostoru nejen ve vlastních médiích, tzn. HOSPITALin a TCM Revue, ale i dalších.

Díky výstavám a dalším aktivitám byl NF prezentován v médiích:

– Krajské/Parlamentní listy

– TV Praha

– ČTK Magazín

– Studio 6 ČT LIVE

– HOVORY O TCM, e-publikace vydaná ve spolupráci s nakladatelstvím palmknihy.cz/Albatros MEDIA

– Regionální DENÍK

2.1.

MEDIÁLNÍ PREZENTACE NF V ČÍNĚ

Setkali jsme se s mimořádným zájmem čínských médií o aktivity NF, již během našeho pobytu v Pekingu. Kromě odborných institucí nabídly dlouhodobou spolupráci mediální organizace, působících jak v provinciích, ale hlavně celoplošně nejen v ČLR, tak i v anglické verzi pro zahraniční vysílání.

Konkrétní pořady a nabídka reciproční spolupráce proběhla s partnery:

China National Radio – pořad na téma TCM a spolupráce odborníků ČLR a ČR v této oblasti, rozhovor s ředitelkou NF Markétou Zelinkovou

XinHuan News Agency Beijing – videoreportáž a rozhovor se zřizovatelem NF Janem Hovorkou

XinHuan News Prague – informace o NF a TCM v ČR

CCTV – reportáž globálního programu čínské televize z pracovního prostředí a rozhovor s Janem Hovorkou

Guang Ming Daily – publikace a citace z příspěvku Jana Hovorky na fóru literárních médií ČLR a ČR (Literární noviny), příprava dlouhodobé spolupráce NF s pražským zpravodajem deníku

Prague Chinese Times – informace a rozhovor se zřizovatelem NF

3.

JEDNÁNÍ S ASOCIACÍ KRAJŮ ČR

Projektu HOSPITALin, kmenové části komunikace projektů NF,  poskytla v r. 2015 statut Doporučení Asociace krajů ČR. Pro NF je to významná pomoc, posílení možností informovat a šířit TCM, podporovat zájem v nemocnicích a zdravotnických zařízeních, zřizovaných především kraji.

Ze strany vedení AK ČR se nám dostává významné morální podpory a pochopení našich záměrů. S respektem k legislativě projednávají představitelé krajů a nemocnic možnosti, jak efektivně využít TCM jako podporu zdravotní péče v jejich gesci.

V návaznosti na konsenzus předsedkyně Asociace krajů ČR Mgr, Jany Vildumetzové se záměry NF, zahájili jsme postupná jednání s krajskými nemocnicemi. V případě jejich zájmu optimalizujeme rámec projektu zavedení podpůrné péče TCM do jejich zařízení.

Projekt TCM centrum Ústecký kraj

Krajská zdravotní, a.s., Ústí nad Labem

Za podpory Krajského úřadu Ústeckého kraje jsme uspořádali výstavu z cyklu TCM bez legend a mýtů v atriu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Otevření výstavy se spolu s vedením nemocnice a správní radou KZ, a.s. účastnila Její Excelence MA Ke Qing, mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně ČLR v ČR, hejtman kraje Oldřich Bubeníček, a Dr Stanislav Rybák, náměstek hejtmana, který se ve velké míře zasloužil o úspěch výstavy.

Záměrem akce bylo informovat o TCM, na návazném semináři, který pomohl uskutečnit náměstek hejtmana S. Rybák v prostorách Úřadu seznámit odbornou veřejnost s možnostmi, které nabízejí metody a technologie TCM pro provoz a péči v nemocnicích.

Dále jsme nabídli lékařům KZ, a.s., využít průběžně naše nabídky na stáže a studijní pobyty v nemocnicích TCM v Číně, které s námi spolupracují.

Několikaměsíční jednání s vedením Ústeckého kraje (Dr. Stanislav Rybák, 1. náměstek hejtmana pro zdravotnictví, Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví UL Kraje) a výstava TCM spolu s dalšími aktivitami vedly k dalšímu projektu.

Krajský Úřad Ústeckého kraje je zřizovatelem Krajské zdravotní, a. s., která zahrnuje 5 nejvýznamnějších nemocnic kraje. V jednání s jejím Generálním ředitelem Ing. Petrem Fialou zajistila ředitelka NF Markéta Zelinková Záštitu kraje a potřebné formy spolupráce pro velkou výstavu TCM, prezentaci metod a případných partnerů, včetně přípravy nabídky pro lékaře a vedení NZZ, jak využít TCM v jejich práci jako doplněk lékařské péče.

Součástí spolupráce je i výhledové zprostředkování stáží a studia lékařů KZ, a.s., ve vybraných nemocnicích TCM v Číně, dle nabídky (Šanghaj, Peking).

Výstava proběhla od 18. 10.  do 16.11. 2017, získala Záštitu náněstka hejtmana KÚ Ústeckého kraje Stanislava Rybáka, náměstka ministra zdravotnictví ČR Romana Prymuly a Velvyslanectví ČLR. Její otevření uvede J. E. MA Ke-qing, mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně ČLR v ČR.

Předpokládáme, že ve spolupráci s KZ, a.s., případně jednotlivými nemocnicemi, bude možné rozšířit péči o vhodné metody TCM, podporující standardní léčbu.

Výstava byla dále prodloužena díky nabídce KÚ Ústeckého kraje, v jehož budově proběhl i seminář TCM, vedený Mgr. Štěpánem Vyhlídkou a MUDr. Karolínou Bílkovou.

Projekt Centra TCM Vysočina

Nemocnice Jihlava

Krajská nemocnice Jihlava uvažuje o využití TCM. Po jednání s ředitelem nemocnice MUDr. Lukášem Velevem a specialistou na TCM MUDr. Petrem Výlamem konzultujeme jednak projekt využití TCM v podmínkách nemocnice, a pobyt MUDr. Výlama ve vybrané nemocnici TCM v Číně.

Realizace by v případě dohody měla proběhnout za spolupráce Asociace krajů ČR.

4.

PROJEKT Infocentrum TCM PRAHA

Díky podpoře nejvýznamnějšího partnera NF, Magistrátu HMP, byl v druhé polovině roku 2017 rozpracován další projekt – Infocentrum TCM Praha. Ve spolupráci a pro potřeby Magistrátu HMP vznikne středisko pro veřejnost, poskytující informace, konzultace a pomoc těm, kteří se potřebují obrátit na praktiky, lékaře a specialisty TCM.

Infocentrum TCM Praha je projektováno jako jedna z částí plnění Memoranda sesterských měst Praha – Peking, respektive Praha – Šanghaj. Při pobytu zástupců NF v Beijing TCM Hospital a Shuguang TCM Hospital Shanghai byly předjednány různé formy spolupráce se špičkami TCM.

Vedle individuální poradenství a pomoci individuálního využití metod TCM pod dohledem a ve spolupráci s lékaři a specialisty TCM se činnost Infocentra TCM zaměřuje na konzultační a provozní spolupráci s nemocnicemi, zdravotnickými zařízeními a specializovanými centry, které mají zájem a možnost tyto služby nabízet.

Dalším objektem spolupráce jsou pacientské organizace. Infocentrum TCM nabídne Ministerstvu zdravotnictví ČR, oddělení pro Pacientské organizace, Koalici pro zdravi, Unii pacientů a dalším skupinám, které spojuje zpravidla závažná, komplikovaně léčitelná diagnóza, nutnost náročné péče a limitovaná pomoc standardní medicíny, posouzení a zprostředkování pomoci prostřednictvím lékařů a specialistů TCM, kteří vyhodnotí doplnění péče metodami a technologiemi TCM jako možné, nerizikové a perspektivní a zajištění této péče nabídnou.

Budeme se průběžně snažit také o optimalizaci podmínek praxe pro praktiky TCM s nelékařským vzděláním a s odborností, získanou v cizině.

5.

CÍLE:

Výhled do dalších let

NF úspěšně zahájil svou činnost a rok 2017 můžeme považovat za velmi úspěšný.  Rámcově hodláme zdokonalovat a rozšiřovat deklarované aktivity a podprojekty.

Cílem je především rozšířit TCM centra do krajů, a připravit pro NZZ TCM Pointy tam, kde je o ně zájem a možnost využití, včetně přímé návaznosti v zařízení nebo místě.

Dále hodláme nabízet NZZ modely, které umožní provoz oddělení nebo center TCM v jejich nemocnicích, a online propojení na informační báze NF.

Průběžně sledujeme využití nabídek z čínské strany na výuku a stáže lékařů, přiípadně specialistů, pobyty v univerzitních a odborných institucích v ČLR, a snažíme se je rozšiřovat o další možnosti.

Výrazně by měla být posílena mediální prezentace témat a osobností, rozvojem TV a videostreamingu, posílení online komunikace a odběru printových nosičů.

Díky podpoře MHMP a předpokládanému rozvoji Infocentra TCM Praha výrazně rozšíříme možnosti vzdělávání specialistů a lékařů, a současně informovanosti veřejnosti o TCM a dostupnosti jejich metod a expertů.

5.1.

NF + ASOCIACE KRAJŮ ČR

Historicky je práce především magazínu HOSPITALin pozitivně hodnocena a uznávána i v rámci působnosti Asociace krajů ČR. Na základě výzvy hejtmana Vysočiny MUDr. Jiřího Běhounka požádal vydavatel magazínu o jednání a magazín získal Doporučení ke vstupu, resp. distribuci do krajských nemocnic. Díky tomu se můžeme i v roli vedení NF setkávat s managementem nemocnic, odborníky, zřizovateli a zkoumat možnosti spolupráce a její formy, pokud má konkrétní zařízení a kraj o zřízení jednotky TCM (oddělení, centrum, klinika a d.) zájem.

Jednání o nové formě systémové spolupráce projektů HOSPITALin, TCM Revue a NF s AK ČR vyvolal zájem i nového vedení.

Předsedkyně AK ČR vyjádřila podporu rozvoji informovanosti o využití TCM pro NZZ, zřizované kraji. Uvažuje, že předloží Radě hejtmanů návrh NF, jak umístit do NZZ TCM Point, základní informační prvek, který umožní orientaci v nabídce TCM pro pacienty.

Dále nevyloučila, že zváží doporučení podpořit za AK ČR všechny cesty, jak seznámit s výhodami TCM lékaře a vedení NZZ v krajích a za AK ČR podpořila úvahu, že by NF spolupracoval s budoucí Asociací 16+1 na vytváření obsahu a tvorbě kanálů na téma TCM pro země Střední a Východní Evropy (CEE).

Cílem je, s podporou AK ČR vytvořit síť středisek nebo oddělení v nemocnicích, zřizovaných kraji, která by efektivně využívala podporu standardní léčby metodami TCM a učinila ji tak dostupnější a pod odbornou kontrolou pro občany kraje.

5.2.

TCM Point jako základní prvek komunikace

Označení TCM Point používáme pro základní informační prvek, koncipovaný pro nemocnice a zdravotnická zařízení (NZZ). Pod brandem NF, magazínů, případně spřátelených partnerů, instalujeme základní stojan s printy, nabízející plošné, základní informace, rozcestníky a kontakty k získání dalších, jak v objektech NZZ, tak z veřejných (NF) zdrojů

Další stupně přidáme po dohodě dle možností a zájmu konkrétních NZZ – osobní informace na recepci, přístup k internetu dotykovým zařízením, mobilní aplikace, objednání návštěvy u místního praktika nebo externího odborníka/lékaře, praktikujícího TCM.

TCM Point také poskytuje základní informace o legislativě, osobním informovaném souhlasu, oboustranných povinnostech a podobně, včetně upozornění na otevřené zdroje prodejce produktů TCM a odborná pracoviště.

5.3.

PROJEKT VYBUDOVÁNÍ ŠKOLY TCM

V rámci konzultací z čínskými partnery pracuje NF na konceptu 1. Evropské školy TCM, založené v Praze, s působností v dalších státech, jak CEE, tak s přesahem k EU.

Projekt by měl zásadně pomoci k řešení nejasné pozice, nedokonalé legislativy a problémů s působením odborníků, poskytujících péči metodami a technologiemi TCM a případných alternativ, a sice v rovinách:

a) lékař-specialista TCM, s medicínským vzděláním, akceptovatelným pro rpaxi v dalších zemích

b) terapeut-praktik, nelékařský pracovník poskytující zdravotní péči, na základě spolupráce s lékařem-specialistou působícím v rámci zdravotnického zařízení.

Škola by poskytla i dočasnou pomoc formou rozdílových a doplňovacích kurzů dřívějším praktikům, absolventům neodpovídajících, ale odborně hodnotných a ustavenou komisí vybraných oborů a soukromých škol, a vydání odpovídajícího oprávnění k dalčí činnosti v souladu s přísluč’šnými zákony.

Dále by škola připravila vzdělávací model pro mladé lékaře-mediky, ve spolupráci s LF českých i zahraničních univerzit. Cílem je nabídnout vzdělání mladým zájemcům z ČR i Evropy, včetně „druhé generace“ Číňanů, kteří v zemích dlouhodobě žijí, případně sami jako experti TCM provozují. Znalost čínštiny a dalších jazyků by velmi usnadnila prolínání oborů z původní země do dalších, TCM teorve poznávajících, a zabezpečila by tak rychlejší posun a kvalitu.

5.4.

PODPORA VÝVOJE LEGISLATIVY

Nevyhovující legislativa je hlavním problémem implementace TCM d systému zdravotní péče vČR. NF průběžně vyvolává diskuze, oslovuje osobnosti nebo instituce, podává návrhy na optimalizaci.

Cílem je urychlit a usnadnit využití TCM v nemocnicích a zdravotnických zařízeních, samostatných centrech, soukromých provozovnách, nebo individuálně.

Péči TCM mohou čerpat i zařízení sociální péče, pacientské organizace, lázeňská zařizení, zahraniční turisté, zájmové skupiny v rámci rekondičních a regeneračních služeb, sportovních, rekreačních, volnočasových aktivit a dalších.

Důsledně nastavené legislativní rámce umožní provozování, kontrolu odborné úrovně i financování, respektive zdanění zisku z poskytované péče.

Bude nezbytné vytvořit orgán na bázi profesní komory, který problematiku provozu TCM soustředí a bude řešit odpovídajícími nástroji.

KOMORA TCM A JEJÍ PODPORA ZE STRANY NF

Jedním z důležitých a deklarovaných bodů záměru NF, je podpora pozice Komory TCM a jejich aktivit v této oblasti. Při všech jednáních a publikačních příležitostech uvádíme, že je nezbytné Komoru TCM podpořit a stabilizovat. Její role může být jako instituce v případě odpovídajícího odborně-personálního zajištění a profesionální komunikace rozhodujícím nástrojem pro pozitivní rozvoj.

V dohodě s vedením Komory TCM se NF účastnil Valné hromady TCM, kde jako host v příslušném bodě programu jednání přednesl zřizovatel NF Jan Hovorka záměr a ideje NF přítomným členům VH.

Přes nabídku NF a příznivou reakci členů VH Komory TCM další jednání tato oficiálně nezahájila. NF spolupracuje s jednotlivými členy individuálně.

5.5.

PODPORA PŮSOBENÍ ČÍNSKÝCH LÉKAŘŮ, LEKTORŮ A ODBORNÍKŮ V ČR

GF

komunikace s odborníky ČLR

Komunita čínských občanů, žijících v ČR, je relativně početná. Mezi expaty jsou i doma významní lékaři TCM, kteří působili ve vedení nemocnic a ústavů, jako uznávaní odborníci. Jsou absolventy uznávaných škol, mají dlouhou praxi a stálý kontakt s odborníky doma.

NF byl požádán o pomoc při založení jejich profesního spolku, který směřuje k modelu evropské asociace čínských lékařů TCM, kterých velký počet působí i v dalších zemích CEE/EU.

NF podporuje a pomáhá působení čínských lékařů TCM u nás velmi aktivně.

5.6.

FINANCOVÁNÍ

NF nemá sponzora ani stálého partnera. Veškeré aktivity jsou hrazeny pouze ze zdrojů, které se podaří na konkrétní akci shromáždit, a z vlastních prostředků. Členové statutárních orgánů nepobírají odměnu, výkonní organizátoři Jan Hovorka a Markéta Zelinková veškerými pracemi na projektech a jejich realizaci činnost NF se na xistenci fondu podílejí bezplatně.

Publikace a propagace TCM, včetně odborných center a profesionálních pracovišť, na webu a v tištěných médiích, je bezplatná. Po dohodě si případnou účast na výstavě nebo jiné prezentaci zájemce uhradí na základě obvyklých postupů.

Snahou NF je, aby komerční subjekty a soukromě podnikající subjekty NF podporovaly jednak nabídkou placené inzerce a obsahu, jednak standardní formou na základě Darovací smlouvy.

Jsme přesvědčeni, že činnost NF jednoznačně pozitivně ovlivňuje kvalitu prostředí, v němž tyto subjekty komerčně působí, zvyšuje informovanost klientů, jejich zájem a orientaci v možnosti čerpání péče.

NF vítá, že o průběžné podpoře akcí a činnosti, podporující rozvoj TCM, se začínají zajímat i odborníci, instituce a firmy, původem z Číny a dalších zemí, které v ČR působí.

Vzhledem k tomu, že NF svými aktivitami uvádí do praxe řadu rozhodnutí a tezí státních orgánů a institucí, bylo by dobré, aby podporu konkrétních projektů NF zvážily i Ministerstvo zdravotnictví ČR, VZP a dalších státáních a veřejných subjektů.

NF vzal na vědomí pozdější založení Nadančího fondu TCM, který působí v rámci projektu vybudování Kliniky TCM ve FN Hradec Králové. Přes náznaky a úvahy o možné spolupráci však konkrétní partnerské dohody mezi oběma subjekty, občanským a státním, nevznikly. Nadanční fond TCM spravuje investici/sponzorský dar, ze kterého bude realizován projekt kliniky TCM ve FN Hradec Králové. Na čerpání těchto prostředků a vývoje projektu se NF, který předkládá tuto Výroční zprávu, nijak nepodílí, pouze objektivně komunikuje stav, výsledky a osobnosti, které se týkají nebo nějak souvisejí s aktuální podobou (Česko-čínské centrum TCM, ambulantní provoz ve FN HK).

NF by uvítal dohodu o spolupráci a rozdělení činností obou subjektů, vzhledem k vlastní dlouhodobé historii, zkušenosti,informovanosti a aktivnímu působení v komunikační a informační oblasti a připrauje v tomto smyslu oslovení.

5.7.

DOTACE a další podpora

Konkrétní akce, výstavy a semináře, zřízení TCM InfoCentra, se díky spolupráci s partnery daří realizovat díky podpoře partnerů.

Magistrát hlavního města Prahy

Krajský úřad Ústeckého  kraje

6.

SPOLEČENSKÁ, PROPAGAČNÍ, KOORDINAČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST NF

Rostoucí význam aktivit NF pro podporu TCM v ČR se projevuje i v respektu oficiálních institucí, které tyto aktivity mají v náplni práce.

Především je nutno opět zmínit zájem pracovníků i volených členů orgánů Magistrátu hlavního města Prahy. Podporují nejen realizaci projektů, ale i jejich mediální výstupy ve vlastích kanálech, poskytují informace i nezbytné intervence.

NF využívá vlastních médií a jednání k propagaci záměrů NF při pracovních jednáních, týkajících se přípravy magazínu HOSPITALin. Během pracovních cest do nemocnic a zdravotnických zařízení po celé ČR realizuje rozhovory s řediteli a dalšími vedoucími manažery a publikuje články o jejich činnosti, Součástí těchto materiálů, ale i širších jednání je vždy téma TCM.

Nutno říci, že možnost takovéto rešerše poskytuje korektní a průběžně kompletizující přehled zájmu vedení NZZ o možnosti poskytování péče metodami TCM i možnostech a způsobech realizace. Tyto se liší případ od případu, dle zájmu NZZ a místních podmínek.

6.1.

NÁSTROJE

6.1.1.

Infocentrum TCM PRAHA

Magistrát hlavního města Prahy vyšel velmi vstříc NF a podpořil zásadně projekt informačního a konzultačního centra TCM.

Vzniklo díky poskytnutí nebytového prostoru a neinvestiční dotace na zahájení provozu, a bude sloužit jak obyvatelům hlavního města, tak dalším občanům, včetně  návštěvníků a turistů nejen z ČLR.

Provozně bude přístupné veřejnosti v části výstavních a komerčně prezentačních expozic, pro získání informací a materiálů, kde lze čerpat další pomoc, odbornou a dlouhodobou, od jakých odborníků, v jakých legislativních a dalších parametrech.

NF získal na konci roku 2017 vlastní prostory pro InfoCentrum TCM, na adrese Praha 1, Opletalova 19. K dispozici je celkem 450 m2. Tam bude NF ve spolupráci s odborníky a institucemi pořádat:

– kulaté stoly na téma TCM a zavádění do praxe, resp. zdravotního systému

– přednášky pro laickou veřejnost

– přednášky pro odbornou veřejnost

– demonstrační přednášky s ukázkami metod a technologií

– výukové semináře a kurzy

– výstavy

– prezentace

– komerční prezentace a nabídkové akce

– společenská, obchodní a odborná setkání osobností, působících v oblasti TCM

6.1.2.

HOSPITALin + TCM Revue

Oba magazíny dlouhodobě podporují informovanost a komunikace v oblasti TCM a zdravotní péče. Redakčně, vydavatelsky i výrobně se o vydávání starají pouze členové vedení NF Jan Hovorka a Markéta Zelinková. Magazíny jsou financovány pouze z vlastních prostředků, získaných nabídkou inzerce a PR materiálů, a produkovány prostřednictvím vydavatelství Talker, s.r.o. Parntersky se na výrobě podílí i studio Absolute Company, s.r.o., dohodnutým cílem je sdružit výrobní a obchodní činnosti, které NF ze zákona nemůže provádět, do servisního střediska.

HOSPITALin

Magazín pro nemocnice, lékaře a pacienty vychází od roku 2012. Primárně je určen do nemocnic a zdravotnických zařízení. V lifestyle žánru je jediným médiem, které je legálně a na Doporučení Asociace krajů ČR distribuováno do interního prostředí NZZ, čekáren, hospitalizačních částí, lékařských pokojů, kanceláří managementu a dalších. Historicky navázal na projekt Motol in, časopisu pro FN Motol, který pod vedením Jana Hovorky v pozici autora projektu a šéfredaktora vycházel v letech 2009 – 2011, bez jeho účasti vychází dodnes. Hned v začátku byl HOSPITALin zařazen mezi 5 nejlepších titulů ve své kategorii renomovanou agenturou CZECH TOP 100.

Primárně je obsah magazínu zaměřen na podporu komunikačního prostoru a reflexi vztahů lékaři – pacienti. Představuje osobnosti, nemocnice, státní či veřejné projekty, historii i vědecký rozvoj.

TCM je v obsahu stálou přílohou, tématicky informativním doplňkem, který především představuje podstatu TCM, lékařské osobnosti z domova i ze světa, které se metodami zabývají i možnosti, jaké TCM ve zdravotnictví nabízí.

Během 2017 jsme zahájili analýzu a posun online komunikace, s využitím webu. Není v současných silách a finančních možnostech NF, vytvořit plnohodnotný nástroj, který by na internetu poskytoval informační a uživatelský fullservis, nicméně na koncepci stále pracujeme.

Cílem je časem vytvořit portál, fungující jako komunikační platforma pro „svět nemocnic“, podporu nabídky pracovních míst, sdílení zkušeností, příběhů, možností, a to jak pro zdravotníky, tak pro klienty a pacienty. Nedílnou součásti koncepce a strategie tohoto konceptu je nabídka TCM.

V polovině roku 2017 jsme navázali spolupráci s WHO, pražským zastoupením, a Ministerstvem zdravotnictví ČR. Publikujeme dlouhodobě materiály z nemocnic, které se účastní celosvětového programu, zaměřeného na sledování kvality péče o pacienta a podmínek pro zdravotníky – HPH.

TCM není využitelná jen v nemocnicích. Výhody jako nízké náklady, levný provoz, snadné umístění nabízejí široké využití. Pod odborným dohledem může praktik TCM poskytovat služby, navazující na standardní zdravotní péči, poskytovat péči preventivní, speciální, regenerační, kosmetickou atd., na základě živnostenského oprávnění. TCM Revue je zaměřena přímo na podporu těchto metod a rozlišení do dvou skupin, lékařské a obecné.

TCM Revue

Významným přínosem pro celý projekt je publikace vlastních autorských a objednaných materiálů v magazínech HOSPITALin (www.hospitalin.cz), TCM Revue (www.tcmrevue.cz) a zprostředkovaných výstupech, případně citací v domácích médiích.

Na podporu aktivit NF vydáváme webový magazín tcmrevue.cz, který publikuje zásadní témata, která se týkají TCM.

Ačkoli je vydáván pouze z vlastních zdrojů, nemá ani sponzory, ani inzerenty a má jen minimální technickou podporu, dosahuje až 8500 uživatelů.

Ke konci roku (po 16 měsících provozu) má v obsabu cca 150 autorských nebo redakčních materiálů, včetně těch, které nabízejí špičkoví odborníci mj. na legislativu nebo výzkum, související s TCM. Jako jediní v ČR také publikujeme rozhovory s lékaři a experty z Číny a dalších zemí.

K pravidelným partnerům pro přípravu kvalifikovaných materiálů o TCM na úrovni, na jaké v ČR žádné z médií tato témata nereflektuje, patří především Ministerstvo zdravotnictví ČR, Asociace krajů ČR, jednotlivé kraje, jejich nemocnice a zdravotnická zařízení (NZZ), jimi zřizované, a samozřejmě lékaři-specialisté a odborníci z renomovaných center TCM v ČR.

Se zájmem a ochotou se při této práci, podporující aktivity NF, setkáváme také u odborníků, působících v nelékařských centrech, poskytujících TCM.

Za uplynulý rok byla publikována více než stovka původních rozhovorů, reportáží a dalších formátů, obsahujících zásadní informace, seznamující odbornou i laickou veřejnost s aktuálním stavem i trendy v oblasti využití TCM.

Souhrnně a s obsáhlým úvodem, zahrnujícím i práci NF,  jsou uvedeny vybrané rozhovory ve sborníku HOVORY O TCM, což je e-publikace vydaná ve spolupráci s nakladatelstvím palmknihy.cz/Albatros MEDIA.

7.

SPOLUPRÁCE S ĆÍNSKÝMI LÉKAŘI V ČR I Z ČLR

V ČR žije relativně početná komunita čínských občanů. Mezi nimi je dost lékařů a praktiků, zabývajících se TCM. Dominují lékaři, univerzitně vzdělaní, kteří léta působili ve ýznamných nemocnicích jako experti i vedoucí manažeři.

Postavení těchto odborníků je dnes z hlediska legislativy složité. NF se snaží podpořit zlepšení podmínek pro jejich práci, propojit je s odborníky v českých enmocnicích a zdravotnických zařízeních a rozšířit prostor jejich působnosti.

NF se účastnil založení spolku čínských lékařů, který vytváří Evropskou asociaci čínských lékařů TCM a zakladatel NF Jan Hovorka přijal pozici viceprezidenta.

7.1.

Evropská asociace čínských lékařů čínské medicíny v ČR

NF podporuje spolku čínských lékařů konzultační, organizační a mediální podporu. Z jejich strany přijímá a posuzuje nabídky na spolupráci s lékaři, centry v ČR i nemocnicemi TCM z ČLR.

Výstupem spolupráce je vznikající databáze čínských praktiků v ČR, lokace, reference, prezentace jejich umění léčit. Dále se rodí modely pro využití kapacity spolku pro zřízení relaxačních a rekreačních služeb v centrech TCM, zvažujeme účast na projektu kliniky TCM, kde by působili výhradně nejvýznamnější experti a lékaři z čínských klinik.

Do orientační databáze rádi v konsenzu zahrneme i české praktiky a lékaře, kteří projeví zájem o účast v našem projektu.

7.2.

Spolupráce s nemocnicemi a odbornými centry v ČLR

Peking X

Wan Guo

Na pozvání NF přijeli do ČR lékaři, majitelé nemocnice TCM a zástupci vedení hlavního města v oblasti zdravotnictví a komunikace. Nabídli NF dlouhodobé partnerství a spolupráci na projektu Kliniky TCM v Praze, kterou finančně a personálně zajistí. Hlavní lékař nemocnice Wan Guo Jiang XXX a lékař TCM Zheng Qang, působící delší dobu v Praze v Rehabilitačním středisku a zakladatel spolku čínských lékařů, osobně povedou unikátní a účinnou léčbu.

8.

PODĚKOVÁNÍ ZA OSOBNÍ ZÁJEM, SPOLUPRÁCI A PODPORU

V souvislosti s výše zmíněným konstatováním je vhodné zmínit osobnosti, které se významně zasloužily a dále zasluhují o rozvoj aktivit NF, z hlediska profese i osobního zájmu a vždy vyjdou vstříc aktuálním potřebám, nebo ze své strany navrhují či pomáhají iniciovat a plnit í další kroky.

MA Ke-Qing

Čeněk

Václav

Chris

Guosheng Shang

Ing. Radek Lacko

Jan Wolf

MUDr. Svatopluk Němeček

Ing. Jana Berková

Dr. Pavel Klinecký

Ing. Helena Šmehlíková FN HK

Mgr. Štěpán Vyhlídka

Mgr. Andrea Peláková

Dr. Stanislav Rybák

9.

SPOLUPRÁCE A ČLENSTVÍ V MEZINÁRODNÍCH A CELOREPUBLIKOVÝCH ORGANIZACÍCH

Velkou pozornost hodláme věnovat spolupráci s odbornými organizacemi, zabývajícími se TCM v zahraničí.

Přijali jsme nabídku členství ve WFSCM, rádi bychom více spolurpacovali s EATCM. Pokoušíme se podchytit partnery projektů TCM v zemích V4.

Klíčovým tématem roků 2017 a 2018 navázání spolupráce s představiteli Asociace 16+1,  centry v jednotlivých zemích.

Pomohli jsme založit Asociaci čínských lékařů TCM v ČR, která se rozšiřuje i do dalších zemí Evropy.

Sdružuje čínské lékaře, působící v jiných zemích. Zakladatel NF byl požádán o členství ve vedení této organizace jako jediný původem z jiného státu.

10.

ZAMĚSTNANCI A SPOLUPRACOVNÍCI

NF v současné době nemá prostředky na zaměstnávání pracovníků na HPP nebo v jiné formě. Většinu činností dělají členové statutárních orgánů, JH a MZ, a to ve vlastním, pracovním i osobním čase, bez možnosti čerpat nějaké odměny a úhrady.

Profesionální práci objednáváme u grafiků a výtvarných umělců, především MgA. Jana Gablera, akademického malíře.

Ke spolupracujícím firmám patří Absolute Company, s.r.o., a její zástupce Jan Sixta.

Velký přínos má pro NF spolupráce se sinologem, překladatelem a praktikem TCM Mgr. Štěpánem Vyhlídkou.

Dlouhodobě plánujeme a rozvíjíme spolupráci s předsedou představenstva firmy Beijing Tong Ren Tang, panem Guoshengem Shangem.

11.

ORGÁNY ORGANIZACE

Orgány organizace a jejich personální obsazení odpovídají zápisu v Rejstříku spolků a neziskových organizací.

Správní rada

MUDr. Pavel Běleš – předseda správní rady. Odborník na onkolodii a diagnostiku, homeopatii, externě působí v nestátním zdravotním středisku.

Jan Hovorka – zakladatel a člen správní rady, šéfredaktor a spoluvydavatel mediálních nástrojů, spolupracujících s NF, autor projektů komunikačního a odborného charakteru

Markéta Zelinková – člen správní rady, ředitelka projektů, spoluvydavatelka mediálních nástrojů, spolupracujících s NF, výkonná producentka veškerých aktivit NF

MUDr. Jana Rousková – členka správní rady, lékařka se zájmem o studium TCM

Dozorčí rada

Alena Bednaříková – předsedkyně Dozorčí rady, expertní konzultantka pro oblast farmacie, zdravotnických prostředků a pomůcek

Julius Horváth – člen dozorčí rady

Ing. Jana Čapková – členka dozorčí rady, expertní konzultace pro oblast legislativy a kontroly léčiv, t.č. rodičovská dovolená

Vzhledem k náročnosti časové, pracovní i cestovní zvažujeme změny, které uvolní naše zakladatelské partnery k externí spolupráci v rámci jejich odbornosti, a bude-li to možné, vlastní provoz NF převedeme na regulérní zaměstnanecký model. V současné době o těchto změnách jednáme a zvažujeme optimální řešení.

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM

NF vyjadřuje velké poděkování partnerům a institucím, které přijaly projekt a jeho záměr, vstřícně a konstruktivně přispěly k jeho rozvoji a pomohli tak nastavit podmínky pro další existenci. Jde především o naše patnery:

– Magistrát hlavního města Prahy

– Velvyslanectví ČLR v ČR

– Ministerstvo zdravotnictví ČR

– Asociace krajů ČR

– Krajský úřad Ústeckého kraje

– FN Hradec Králové

UPŘESNĚNÍ/FAQ

V komunikaci s partnery a veřejností se mimořádně setkáváme s tím, že je NF spojován s osobami a institucemi, které se podobnou činností zabývají, avšak s NF na podporu TCM a alternativ nemají nic společného, jeho činnost nepodporují, nebo se v projektech NF, případně společných, neúčastní.

Pro upřesnění a jako generální odpověď na často kladené dotazy je nutné uvést následující:

Nadační fond na podporu Tradiční čínské medicíny a alternativ není totožný, ani nijak spojen ani propojen, ani nespolupracuje, přičemž možnou budoucí spolupráci nevylučuje, s právnickou osobou Nadační fond TCM, který byl v návaznosti na rozhodnutí vlády ČR zřízen se sídlem ve FN Hradec Králové za účelem zajištění realizace projektu Kliniky TCM tamtéž, a do rejstříku KS Hradec Králové zapsán výrazně později.

Nadační fond na podporu Tradiční čínské medicíny a alternativ nemá sponzora, ani investora nebo jiný subjekt, který by poskytoval finanční prostředky na plnění záměru a realizaci prostředků. Veškeré finanční náklady hradí BF z příspěvků, které pro konkrétní záměr poskytnou donátoři, s nimiž FN na konkrétní akci spolupracuje, a částky přijaté NF jsou vedeny a uvedeny ve vyúčtování jednotlivých akcí.

Nadační fond na podporu Tradiční čínské medicíny a alternativ, nemá jiné zakladatele, nebo skryté společníky či partnery, v bankovní terminologii „skutečné majitele“, než osoby, které jsou vedeny v rejstříku spolků a neziskových organizací.

Pracovní, tvůrčí a realizační aktivity provádějí členové statutárních orgánů dobrovolně, ve vlastním pracovním a volném čase, a nepobírají za tyto aktivity smluvní odměnu.

Finanční částky, nezbytné pro provoz a realizaci akcí NF, poskytují členové jeho vedení z vlastních prostředků, osobním darem, firemním darem nebo sponzorským financováním ze strany dalších subjektů v jejich soukromém vlastnictví.

2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU

2018

Rok 2018 již od počátku předjímá přicházející změny. Začala politická debata o TCM a pozici ve zdravotnictví. Tím více vynikla úloha a záměr NF, mediálně působit tak, aby TCM nebyla jen hračkou pro politiky, a také zneužívána bez patřičného vzdělání a kontroly.

NF výrazně posiluje mediální a společenské aktivity. V rámci možností a zpětné reakce komunikuje se státními orgány. Rozvíjí se nadějný vývoj směrem ke spolupráci s Pacientskými organizacemi, sdruženými na Ministerstvu zdravotnictví ČR.

Při opakovaném jednání s náměstky MZ ČR, a vedoucí oddělení Pacientských organizací, byl formulován návrh, že se NF stane členem Rady Pacientských organizací (RPO) s poradním hlasem. Bude jednotlivým skupinám s totožnou diagnózou poskytovat konzultace ohledně individuálního zdravotního stavu, nebo plošná doporučení a další podporu, jak metodami TCM ovlivnit problematiku jejich diagnózy.

NF oslovil Svaz diabetiků ČR, dále skupiny zaměřené na RS a další neurologické problémy. Bohužel, členové vedení jednotlivých PO se sice s nabídkou seznámili, ale na nabídku organizovaného využití už nereagovali. Potvrdilo se, že konzervativní vedení dává přednost zavedeným způsobům, a hlavně komunikaci s VZP, za podpory úředníků MZ ČR. Podobně reagovala sociálně zdravotní centra pro seniory, kterým byla nabídka prezentována. Práce navíc a pravidelná denní nebo týdenní nabídka ale do schématu těchto skupin a center nezapadá.

Březen 2018

Vzhledem k rozvoji konkrétních aktivit došlo také k výměně statutárních orgánů. Původní skupina kolem zakladatele se rozhodla odejít. Jednotliví členové neměli ani čas, prostředky nebo kapacitu se soustředěně činnsoti fondu věnovat nebo ji aspoň podporovat.

Infocentrum TCM Praha (Česko-čínské centrum TCM)

Počátkem roku přechází činnost kompletně do nového sídla Opletalova 19, Praha 1. Po vyhodnocení výstavy 2016, na Staroměstské radnici, uzavřelo vedení MHMP nájemní dotační smlouvu s NF na pronájem 450 m2.

Poloha i prostory jsou ideální pro rozvoj původně deklarované činnosti a nástupním prostorem pro rozvíjení dalších programů. NF proto formuloval a vyhlásil zřízení Infocentra TCM Praha, které již během roku 2018 prezentovalo výsledky spolupráce se špičkovými nemocnicemi TCM v ČLR.

První fáze se soustředila na kontakty s krajskými nemocnicemi v ČR. Díky jejich aktivnímu zájmu NF připravoval nabídku pomoci zřízení TCM Center, která by nemocnice využívala na podporu léčby západní medicínou.

Zájem byl projednáván a probíhala první jednání s Krajskou zdravotní, a.s. (Ústecký kraj), KN Jihlava (Vysočina), KN Znojmo (Jihomoravský kraj, se zdravotnickými zařízeními Karlovarského kraje a dalšími.

Infocentrum TCM Praha připravilo na 14. 3. 2018 Opening Day, kterého se účastnily přední osobnosti, včetně náměstka ministra zdravotnictví a velvyslance ČLR. Tato akce byla také zaznamenána řadou českých i čínských médií. Spojení s čínskými odbornými centry bylo akcentováno autonomním programem Česko-čínské centrum TCM Praha. Prezentace toho, že jde o autonomní, veřejně prospěšný program NFPTCMA, byla v médiích čínských i českých zdůrazněna, stejně jako v prezentaci, připravené pro čínské partnery.

D9ky této iniciativě, a jednoznačně autentickému přístupu k propagaci TCM v ČR, bylo vedení NF pozváno do Šanghaje na významné celosvětové Forum TCM Shanghai. Zde byla 14. 10. 2018 mezi NF a Shuguang Hospital Shanghai podepsaná významný dvoustranná Rámcová smlouva o mezinárodní spolupráci.

Vzhledem k rozdílným podmínkám NF jako neziskové organizace nebyly další aktivity deklarovány jako vědecké, případně lékařské nebo výzkumné. NF upozornil všechny partnery, že se jedná o práci fundace, a je nutno respektovat vztah FN Hradec Králové a Shuguang Hospital Shanghai, které realizovaly mezivládní projekt TCM Clinic. NF je veřejná organizace bez vládního statutu a oprávnění působit jako vědecký projekt.

Bohužel, v závěru roku 2018 bylo již zřejmé, že česká strana odstoupí od mezivládního projektu, a ten bude ve FN Hradec Králové u   končen. Na toto rozhodnutí nemohl mít NF žádný vliv, neboť nemá postavení státní, vládní nebo administrativní organizace, ale je řádná fundace.

Nicméně i tak se vedení NF snažilo ještě ovlivnit rozhodnutí parlamentu ČR. Jednáním na zdravotních výborech Senátu PSP ČR a Parlamentu PSP ČR, osobními jednáními s poslanci a dalšími institucemi, případně významnými osobnostmi, se podařilo zčásti objasnit možnosti využívání metod TCM v českém zdravotnictví a sociálně zdravotní oblasti. Zaujatost politiků ČSSD a TOP9 proti TCM jako součásti zravitní péče byla ale příliš silná, a novela zák. 96/2004 Sb. byla zrušena.

Možnosti implementace TCM do zdravotnictví, především do nemocnic a zdravotnických zařízení, stejně jako odborná výuka a nástroje kvalifikace a kontroly, dlouhodobě připravované, tak byly naprosto eliminovány.

Poznámka

Neprozíravé a politické rozhodnutí, vyřadit TCM ze zdravotní péče a postavit mimo platné předpisy a zákony o ochraně zdraví obyvatel jsou závažnou chybou, nejen politickou. Otevřel se tak prostor pro šarlatány, laiky a polovzdělance, kteří nabízejí péči metodami TCM po krátkých kurzech nebo dokonce samostatných zjištěních na internetu, a prezentují „vlastní pojetí“. Je často zaměřeno navíc ezotericky a tím více se vzdaluje tomu, co propaguje NF – sdílení moderní západní medicíny a TCM. Pacienti tak byli zbaveny ochrany a kontroly lékařem, a vystaveni i zdraví ohrožujícím a životu nebezpečným praktikám.

Závěr roku 2018 byl dosti dramatický v mnoha ohledech. MZ ČR ukončilo projekt ve FN Hradec Králové. Na základě partnerství se Shuguang Hospital Shanghai zahájil NF jednání s vedením FNHK, MZ ČR a zájemci o možné pokračování projektu jinde.

Kompetentní činitelé na MZ ČR hodnotili projekt kliniky TCM jako určitě přínosný, nicméně politicky neprůchodný. Přímo řízené nemocnice MZ ČR nebyly oprávněny ho přijmout nebo v jiném modelu realizovat.

NF strávil velmi mnoho času studiem možností, zjišťováním zájmu, přípravou prezentací a jejich úprav pro konkrétní nemocnice. Řadu týdnů probíhalo jednání s Nemocnicí Na Bulovce (NNB, nyní FNB), která měla o oddělení TCM eminentní zájem. Navíc dala prostor pro zvážení zřízení lékařského centra pro Zastupitelský úřad ČLR. Ani jeden záměr zde však nebyl proveden, díky zamítavému rozhodnutí ministra Adama Vojtěcha.

Další jednání probíhala v Nemocnici Na Františku. Zde však byly nejasné vlastnické vztahy a probíhaly změny včetně stavebních, a vedení MČ Praha 1 ani po četných slibech a urgencích návrhům fondu nevyšlo vstříc.

Z tohoto hlediska a výše uvedených důvodů bylo urychleno budování hlavního projektu NF, a sice budování sítě Regionálních center sdílené péče.

Regionální CENTRA SDÍLENÉ PÉČE

Na základě zkušeností předchozích let, osobních jednání, analýzy zájmu a možností, teoretickým modelům proveditelnosti a sdílení zkušeností z čínských TCM nemocnic, vznikl projekt, který umožní poskytovat kvalifikovanou péči s určitou garancí, zajistit spolupráci a supervizi lékařů a prezentovat TCM jako soubor originálních, univerzitně formulovaných metod, které v čínském zdravotnictví mají zcela přirozené místo v oblasti prevence, léčby i následné péče.

Politika, medicína a věda

V roce 2019 byl zrušen zákon, který umožňoval působení expertů TCM ve zdravotnictví a připravoval možnosti vysokoškolského vzdělání v oblasti TCM.

Česká strana tak projekt ukončila, nicméně po společné dohodě s vedením FN HK a ministerstvem zdravotnictví ČR došlo k následující dohodě:

NF převezme myšlenku projektu – využití metod TCM sdílením s metodami západní medicíny, prezentace práce čínských profesionálních lékařů a spolupracujících českých lékařů.

NF se pokusí, ve spolupráci s MZ ČR a státní správou najít nové možnosti založení Kliniky TCM i přesto, že TCM není součástí zdravotní a lékařské péče.

NF bude působit v oblasti komunikace na veřejnost, zákonodárce a lékařské organizace, aby více studovaly možnosti sdílení TCM a WM.

NF vyšla maximálně vstříc předpokladu partnerské nemocnice Shuguang Hospital Shanghai. Její lékař, aktuálně působící v projektu, Dr. Guan Xin, vyjádřil záměr zůstat dlouhodobě v ČR a dále zde působit.

NF se ujal nesmírně složitého úkolu, legalizovat pobyt Dr. Guana, vytvořit podmínky pro jeho pracovní působení a další podporu rozvoje TCM.

NF přijal Dr. Guana jako zaměstnance-konzultanta, což byly nezbytné podmínky pro zahájení imigračního řízení a jeho dalšího působení v ČR.

Náklady na tuto část projektu nese pouze NF. Ze strany smluvních partnerů, ani českého nebo čínského státu, nebyla nikdy nabídnuta podpora saturace nákladů jako je mzda zaměstnance Dr. Guana, náklady na jeho bydlení, pojištění, nájem pracovních prostor a dalších.

Za dobu dvou let přesahují jen přímé náklady na zajištění přímého pracovního působení Dr. Guana více než 2 000 000 CZK. V tomto údaji nejsou zahrnuty platby nájmů, provozu, publikací a dalších nezbytných položek na působení NF jako garanta nezbytných parametrů pro oficiální působení Dr. Guana v ČR.

Kromě provozu v sídle NF bylo nezbytné připravit prostředí, odpovídající předpisům pro provádění metod TCM.

Počátkem 2019 připravil NF samostatný program nazvaný Česko-čínské centrum TCM. Jeho zahájení a otevření prostor se symbolickou výstavkou, přednáškovými místnostmi a ukázkami TCM včetně cvičení, se účastnily nejvýznamnější osobnosti, především velvyslanec ČLR v ČR a náměstek MZ ČR Roman Prymula, a řada dalších.

Progam byl spuštěn za účelem srozumitelné komunikace s veřejností.

NF je nezisková nevládní organizace, která nenavazuje na činnost, která probíhala v rámci projektu Klinika TCM ve FN Hradec Králové. FNHK a MZ ČR jsou výsostné státní instituce, jejichž činnost nemůže být kompetenčně přebírána.

FNHK důrazně upozornilo vedení NF, že právní nároky, ochrana dat, osobnosti, autorská práva, vědecké výsledky a další výstupy nikomu nepředává a zůstávají jejím majetkem.

Dále upozornila, že ve FN HK v rámci projektu byla v provozu a evidována dvě pracoviště:

1. ambulance TCM

2. Vědecké centrum TCM.

Tato pracoviště byla po ukončení projektu zrušena formálně odpovídajícím postupem a nebyl stanoven žádný subjekt jako pokračovatel.

O existenci tzv. Česko-čínského (vědeckého) centra TCM v Šanghaji byl NF neoficiálně informován. Nikdy však nebyly předloženy dokumenty, objasňující oficiální status a jeho vztah k českým institucím.

Pokud probíhala a probíhá jakákoli podpora tohoto subjektu, a jsou vynakládány jakékoli prostředky na podporu rozvoje TCM v ČR na adresu tohoto subjektu, není jejich příjemcem NF, ani jeho organizační složka nebo partnerská organizace. Veškeré akce, kroky, projekty, programy, mediální výstupy a akce jsou hrazeny výhradně z prostředků které generuje, nebo získá NF, v souladu s platnou legislativou.

To znamená, že pokud jsou užívány na území ČR prostředky, čerpané ze zahraničí, musí být řádně přijaty, evidovány, zdaněny a prokázáno jejich odpovídající použití.

NF žádné podobné prostředky nežádal, nepřijal a nebyly mu zaslány.

Toto se týká také veškerých akcí, kterých se účastní Dr. Guan.

Jde především o tzv. „overseas“ centra TCM, která ČLR zřizuje postupně v desítkách zemí. NF je samostatná organizace, založená a vedená bez podpory čínských, českých nebo jiných institucí.

Dr. Guan byl upozorněn, že není možné zaměňovat tyto subjekty, že není oprávněn vydávat práci NF za výsledky činnosti jiného centra a podepsal převzetí tohoto písemného upozornění.

Celkově lze vyjádřit dosavadní náklady na provoz NF, na jehož práci staví a rozvíjí Dr. Guan vlastní odbornou činnost, od roku 2015 do roku 2020 souhrnným hrubým součtem 16 000 000 CZK. Veškeré tyto prostředky poskytuje výhradně NF a jeho statutární členové, formou poskytování darů a zprostředkování sponzoringu.

Tyto prostředky byly spotřebovány na podporu rozvoje TCM, poskytování informací a vytváření odpovídajícího prostoru pro budoucí přijetí TCM jako souboru metod, doplňujících západní medicínu. Jen tak je možné bránit neodbornému užívání metod TCM, které ze strany podvodných a neodborných poskytovatelů vystavují klienty nebezpečí poškození zdraví.

Delegace a partnerství

NF v rámci propagace čínské odborné úrovně TCM komunikuje s TCM Univerzitami a TCM nemocnicemi mnoha provincií. Na základě těchto kontaktů, osobních styků i upozornění mj. velvyslanectví ČLR v ČR, navštívila sídlo NF řada delegací. Konala se zde také odborná a společenská setkání na nejvyšší úrovni.

Již v r. 2016 v rámci přípravy návštěvy prezidenta ČLR v ČR, připravil NF pilotní výtisk TCM Revue, prvního a dosud jediného magazínu, který informuje o TCM z výše zmíněných hledisek.

Koncem roku 2016 proběhla na prestižním místě, uprostřed Prahy na Staroměstské radnici, výstava nazvaná „TCM bez legend a mýtů“. Výstava představila nejširší veřejnosti významná centra TCM a směr, jakým se bude činnost NF ubírat, Díky usilovné práci NF byla tato výstava tako mediálně významně sledována.

Programy a podprojekty v sídle NF, Opletalova 9, Praha 1, pokračovaly nadále. Jedním z hlavních bodů programu Česko-čínského centra TCM bylo setkávání s delegacemi.

—————————————————————————————————–

Propagace TCM v ČR 2019 – 2020

Souhrnná zpráva o propagaci TCM v rámci činnosti Nadačního fondu na podporu Tradiční čínské medicíny a alternativ, Opletalova 19, 110 00 Prha 1, Česká republika

1.

ÚVOD

Nadační fond na podporu Tradiční čínské medicíny a alternativ (NF) byl založen 2015. Vznikl po mnohaleté činnosti dobrovolníků, kteří se rozhodli propagovat metody čínské medicíny a kulturního odkazu. Navazovali také na práci MUDr. Jaroslava Hovorky. lékaře, cestovatele a spisovatele, který od počátku šedesátých let XX. století jako jeden z prvních lékařů používal v západní léčbě akupunkturu a léčil jak nejširší veřejnost, tak prezidenta, předsedu vlády a další významné osobnosti tehdejší ČSSR.

Zakladatelem a prezidentem NF je Jan HOVORKA, vydavatel, novinář a spisovatel, který se zabývá především mediální podporou rozvoje TCM v ČR.

Předsedkyní správní rady NF je Markéta Zelinková, spolumajitelka vydavatelství a obchodní společnosti TCM 21, které zajišťují praktickou realizaci propagace.

Sídlo NF je Opletalova 19, 110 00 Praha 1, kde NF využívá hlavním městem pronajaté, památkově chráněné prostory o rozloze 450 m2. prostory slouží jak k provozu NF, tak setkávání s veřejností, delegacemi z ČLR a odborníky TCM.

Náklady na činnost NF jsou hrazeny pouze ze soukromých prostředků a prostředků dárců.

Krytí základního provozu 2019 – 2020 přesáhlo 10 000 000 CZK.

NF nezískal nikdy finanční podporu ze strany České republiky, státních nebo jiných organizací, ani podporu ze zahraniční instituce.

V roce 2018 získal NF pronájem reprezentativních prostor Opletalova 19, Praha 1. Zde začíná nová kapitola.

Nadační fond

2.

PROGRAMY NF – PŘEHLED

2.1

Lekce, přednášky, kurzy

V ČR neexistuje oficiální akreditace vzdělání v oboru TCM. Lékaři západní medicíny v ČR mohou studovat soukromý kurz ve formátu dodatečného celoživotního vzdělávání, celkem 300 hodin, po složení zkoušky mohou používat akupunkturu na atestovaném pracovišti.

Další možnosti vzdělávání jsou neoficiální, soukromé kurzy, jejichž absolventi většinou nejsou lékaři. Tak vzniká nebezpečí negativních informací o TCM. Státní instituce TCM neuznávají a ze strany mnoha politiků je proti TCM vedena kampaň.

NF tak od začátku podstupuje výrazné společenské, politické a právní riziko. Bezpodmínečně musí respektovat a dodržovat předpisy a zákony. Podpora a propagace čínských lékařů je často velmi komplikovaná a je nutné, aby čínská strana tuto skutečnost vzala na vědomí při jakékoli oficiální spolupráci.

Důležitá je i účast NF na videokonferencích s partnery z ČLR a světových organizací.

2.1.1

Kurzy vedené NF od r. 2019 byly připravovány pro Dr. Guana se zaměřily na cvičení Daoyin a orgány. Konaly se 3x po 12 lekcích v r. 2019, a 2x po 9 lekcích 2020. Snížený počet lekcí a uchazečů žádal Dr. Guan.

Celkem se účastnilo cca 50 zájemců, oblíbenější bylo cvičení.

2.1.2

NF zajistil přednášku Dr. Guana pro lékaře, členy ČLAS. Ohlášené téma bylo: Prezentace studie Migréna a akupunktura, provedené za účasti Dr. Guana ve FN Hradec Králové.

Dr. Guan se v přednášce věnoval obecnému výkladu TCM, historie a filozofie, a téměř zcela pominul podstatu tohoto tématu – spolupráce českých a čínských lékařů a vědecký význam akupunktury.

Bohužel musíme dodat, že i v dalších vystoupeních si Dr, Guan pozornost a zájem lékařů-členů ČLAS nezískal. Prezentaci zaměřoval především na svou osobu a obecnou historii a filozofii TCM, což jsou témata českým lékařům dostatečně známá.

2.2
Mediální komunikace

NF dlouhodobě inicioval vydávání TCM Revue (od 2016), jako magazín pro veřejnost o TCM, Číně a kultuře. Na internetu působí v následujících výstupech:

2.2.1

www.tcmrevue.cz – webový magazín, publikovaný od 2016. V souhrnu lze vyčíslit počet shlédnutí na několik milionů. Na webu bylo publikováno téměř 400 článků, především původních rozhovorů.

www.facebook.com/tcmrevue – fb stránka magazínu, ze které čerpají informace další média. Na tuto mediální oblast je sledována vysokým počtem stálých followerů.

fb skupina TCM Revue/Česko-čínské centrum TCM Praha – oblíbená stránka zájemců o TCM, jediná v ČR, která přináší relevantní informace o Číně, zdravotním systému a vývoji TCM péče v ČLR a ve světě.

Propojením do partnerských skupin na FB je počet trvale sledujících uživatelů, zajímajících se o TCM, řádově ve stovkách tisíc.

HOSPITALin – magazín pro lékaře a nemocnice, určený pacientům, který přináší témata TCM a čínského zdravotního systému pro české čtenáře.

www.hospitalin.cz – magazín pro veřejnost a platforma lékaře a nemocnice, jediná v ČR. Součástí standardního obsahu jsou informace o TCM a možnostech využití v ČR.

www.tcmworld.eu – od konce roku 2020 vydávaný webový magazín, v angličtině a čínštině, publikující rozhovory a informace o TCM, rozvoji medicíny a vědě, v celém světě, orientovaný na evropské čtenáře.

www.nfptcma.cz – stálá prezentace NF na webu ukončena k 31. 12. 2021

www.tcmrevolucni19.cz – informační web o provozu odborného Centra sdílené péče TCM Praha, iniciované NF a provozované TCM 21

Doména ukončena k 31. 12. 2021

Obsah převeden na www.acupunctureprague.com

2.3
Česko – čínské centrum TCM

NF připravil tento program v rámci vedení Informačního TCM Centra, jediného v ČR již 2018. Jeho cílem bylo otevřít prostor pro prezentaci historie a současnosti TCM, možností spolupráce s lékaři TCM z univerzit a nemocnic ČLR. Součástí je malá expozice nástrojů a historických předmětů, knihovna, prostory pro přednášky.

V Česko-čínského centra TCM Praha se konaly i akce a setkání spřátelených organizací a partnerů. Mj. Česko-čínské společnosti, České manažerské asociace a dalších.

V Česko-čínském centru TCM Praha se především konala setkání s delegacemi provincií ČLR, jejich předními představiteli, představiteli státních organizací ČR a dalšími hosty (viz příloha).

Česko-čínské centrum TCM Praha není v žádném případě totožné se subjektem SIno-Czech TCM Center, které působilo v rámci projektu TCM Clinic ve FN Hradec Králové od r. 2015 a který byl 2019 ukončen českou vládou.

Pracoviště s názvem Česko-čínské vědecké centrum TCM a podobnými variantami byla plánována ve FN Hradec Králové v rámci mezivládního projektu. Jejich provoz byl podle informací NF pouze symbolický, neformální, názvy neoznačovaly konkrétní pracoviště.

Vedení FN Hradec Králové upozornilo NF r. 2019, že není možné pozici Dr. Guana, střediska s podobným názvem a další souvislosti, včetně výsledků, statistik, databází, studií a dalších výstupů spojovat s mezivládním projektem, který byl v lednu 2019 ukončen. Na jejich používání, předávání třetím osobám apod. se vztahují příslušné autorské a další zákony.

2.4

Centrum sdílené péče TCM


NF inicioval vznik pracoviště s nabídkou metod TCM, které jsou podle českého zákona velmi přísně sledovány.

NF přijal na sebe odpovědnost, připravit model spolupráce s českými lékaři a postupně prosadit možnost užívání TCM v rámci lékařské péče legálně.

Tato činnost byla velmi důsledně vedena a dodržována. Dr. Guan byl jako zaměstnanec NF pověřen podávat konzultace zájemcům o metody TCM a poskytovat jim ve spolupráci s českými lékaři pomoc.

NF inicioval založení obchodní společnosti TCM 21, aby mohl být zajištěn řádný provoz tohoto pracoviště.

Celkem bylo zde ošetřeno cca 600 pacientů. Část z nich posílá TCM 21 k odborným českým lékařům západní medicíny k další léčbě.

Zásadní vliv na rozvoj tohoto programu NF měla pandemie a tvrdá omezení, která zastavila provoz těchto pracovišť.

Vzhledem k uzavření provozovny, z jejíchž výnosů bylo plánování další financování NF, se NF nachází v situaci bez dostatečného příjmu.

Veškeré náklady na propagaci TCM a plánované, propracovávané a připravované projekty nese TCM 21 a NF.

2.5

Podebrady Spa

Ve shodě s vedením Shuguang Hospital Shanghai byla na jaře 2019 zahájena příprava projektu Centra TCM v Lázních Poděbrady (LP). Zdejší centrum je odborně zaměřeno na následnou péči pacientů kardiologie.

Majitel LP byl ochoten celý projekt investičně zajistit. Vyčlenil 4 místnosti pro TCM Centrum i zázemí pro lékaře, zajistil uvolnění pracovníků pro masáže a zdravotní asistenci a povolil jejich školení.

NF zajisti přípravu třístranné smlouvy a vzal na sebe riziko provozu projektu, svěřenému k realizaci TCM 21, případně dalším subjektům. Vzhledem k tomu, že komunikace ohledně projektu LP ze strany vedení Shuguang Hospital potvrzovala zájem o pokračování, NF s tím počítal dál.

Podle informací Dr. Guana ale Shuguang Hospital nemíní pokračovat, protože Dr. Guan odmítl do projektu nastoupit jako na jedno z pracovních míst.

NF tak utrpěl velmi výraznou škodu z hlediska reputace, efektu podpory TCM v ČR i výrazné ztráty ekonomické.

2.6

Regionální Centra sdílené péče TCM

Mnoha delegacím provincií ČLR a partnerům ze Shuguang Hospital Shanghai NF prezentoval program 14 center TCM, připravených jako Centra sdílené péče.

Projekt byl navrhován ve spolupráci s Českou lékařskou akupunkturistickou asociací, jedinou odbornou organizací lékařů západní medicíny se znalostí akupunktury.

Jednotliví lékaři v krajích ČR vyjádřili zájem v těchto centrech pracovat a poskytovat péči TCM.

NF plánuje prezentovat ve 14 regionech ČR metody, osobnosti a možnosti poskytování TCM ze strany i čínských expertů a profesionálů.

V několika krajích tyto akce proběhly již v r. 2016 a 2017, mj. formou výstav a prezentací za účasti velvyslankyně MA Qe-king. Na dalších místech proběhla jednání na krajských úřadech a s místními lékaři s akreditací akupunktury (ČLAS).

3.

EUROCENTER TCM Praha

Založeno ve spolupráci s vedením Shaanxi Province, TCM Nemocnice a TCM Universita Xi’an, a Dětská lidová nemocnice Xi’an.  Spoluprezidentem za čínskou stranu je Prof. Fuyong Jiao.

EUROCENTER TCM Praha je platformou pro prezentaci osobností, vývoje a spolupráce významných profesionálních institucí, zaměřených na TCM, v TCM Centrech EU, CEE a dalších zemích.

Záměrem je podpořit společně rozšíření povědomí o možnostech TCM, pravidlech využívání, možnostech studia, výměny odborníků, přednášek, akreditované vzdělávání, vytvoření mezinárodní evropské univerzity TCM, sjednocení marketingu a trhu s produkty TCM, legislativy jednotlivých států a další.

__________________________________

EUROCENTER TCM Praha

Datum zápisu: 25. února 2020

Záměr: Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje sdílené péče a Tradiční čínské medicíny

Spisová značka:  U 857/MSPH Městský soud v Praze

Sídlo: Václavské náměstí 808/66, Praha 1

Kontakt: Náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3

Mail: hovorka.jan@centrum.cz      Mobil: 777047481

(V přípravě: Sino-Czech TCM Center Prague – sesterská organizace, podporující rozvoj TCM v ČR, reg. OR ČR)

_______________________________________________________________________________

4.

POLITICKÁ A SPOLEČENSKÁ SITUACE

NF je nezisková, nevládní organizace a musí respektovat povinnosti, které obecně stanovuje stát.

Vzhledem k politickému vnitřnímu vývoji v ČR je nutné brát v úvahu, že stát nepodporuje oficiálně rozvoj TCM, a nerozvíjí se ani mezinárodní spolupráce v jiných oblastech.

NF nabídl v období 2018/2019 zprostředkování dalších možností dokončení projektu TCM Clinic ve FN Hradec Králové. Toto rozhodnutí nezahrnovalo ekonomickou odpovědnost, přebírání historie, práv a povinností z předchozího mezivládního projektu.

NF deklaroval nejlepší úmysly i nadále, mimo postoj státu, podporovat rozvoj, informovanost a zlepšení legislativního prostředí v ČR,

NF intenzívně podporuje pozici lékařů TCM, univerzit a organizací z ČLR jako vrcholných garantů vědecké úrovně a kvality lékařské péče TCM.

NF otevřeně deklaruje nutnost výuky, odborné kontroly a spolupráce s kapacitami a organizacemi z ČLR a dalších zemí.

NF podniká maximum možných kroků k otevření komunikačního prostoru mezi TCM centry, pracovišti, klinikami a univerzitními odděleními TCM v Evropě.

V období 2018/2019 jednal NF v Nemocnice Na Bulovce, Nemocnice Na Františku Praha, Krajská nemocnice Stod (Plzeňský kraj), Krajský úřad Karlovarského kraje, Krajský úřad Ústeckého kraje.

Na podzim 2019 prezentoval NF projekt využití TCM a možností zřízení CSP Zdravotní komisi Asociace krajů ČR. V zápisu Zdravotní komise vzali kraje tuto informaci na vědomí.

5.

SPOLUPRACUJÍCÍ SKUPINY V ČR

Česká lékařská akupunkturistická společnost (ČLAS) – jediná odborná společnost českých lékařů, kteří jsou oprávněni aplikovat akupunkturu při poskytování lékařské péče.

Místopředsedkyně pro vědeckou práci MUDr. Daniela Bláhová je spolupracovnicí NF

Česko-čínská obchodní a hospodářská smíšená komora – nejvýznamnější skupina organizací a manažerů, zaměřených na spolupráci s ČLR a posilování obchodních, hospodářských a dalších vztahů

Akademie štěstí – škola, zaměřená na lekce, spojující metody a teorie TCM, FRS a další kulturní okruhy, vycházející z propojení a tradic TCM.

Česká manažerská asociace – pobočka Evropské manažerské asociace, organizace, sdružující TOP manažery největších firem, působících v ČR, která svým členům poskytuje nabídku využití metod TCM formou přednášek

Body Solution Clinic – MUDr. Karolína Bílková-Velebová, fyzioterapeutické centrum, spolurpacuje při konzultacích TCM, výměně pacientů a d.

City Med Praha – MUDr. Daniela Bláhová, centrum komplexní sdílené lékařské péče, rehabilitace, neurologie – majitelka, členka vedení ČLAS, konzultantka NF

Pražský praktik – MUDr. Gabriela Hauserová, praktický lékař, akupunkturista, členka ČLAS, poskytující lékařskou péči klientům CSP

Centrum TCM Hradec Králové – MUDr. Michal Strnad, lékař internista, majitel školy TCM Longmen, poskytující kurzy metod TCM

6.

Ekonomika

NF nezískal během existence žádné státní, regionální nebo zahraniční formy finanční podpory. Přestože řada delegací a kandidátů na partnerství navrhovala a slibovala konkrétní podporu, nebyla žádná nikdy realizována.

Rámcové provozní náklady 2019 – 2020

Sídlo/Nájem + poplatky                                                                1 200 000

Mzdy                                                                                                   1 320 000

Odměny asistentům/lektorům                                                      920 000

Náklady (cesty do ČLR, doprava, expozice)                                   580 000

Honoráře/odměny                                                                               200 000

Objednané práce (propagace, kreativa, výroba)                         450 000

Nábytek/zařízení                                                                                  490 000          

Celkem                                                                                                 5 160 000

Odměny statutárním organům – NEVYPLACENO                       2 400 000

Celkem                                                                                                  7 560 000

Náklady na média, propagaci a publicitu

(barter, vlastní vklad, neproplaceno)

Krajská média                                                                                        127 000

METRO                                                                                                     270 000

KONDICE                                                                                                 180 000

HOSPITALin                                                                                            180 000

TCM REVUE                                                                                           250 000

Sociální sítě                                                                                           720 000

Celkem                                                                                               1 727 000

Souhrnné hodnocení roku 2020

Začátek roku vypadal slibně, nicméně reálně už prakticky žádné akce neprobíhaly. Od prosince 2019 byl lockdown v Číně a byly odloženy veškeré návštěvy, programy pozastaveny a realizovány jen online formáty.

NF se účastnil řady online konferencí, z nichž zatím nic konkrétního nevyplývá.

Pro rok 2021 bylo rozhodnuto nastavit novou strategii, posílit fundraising  a soustředit se na nové projekty.

Projektem č. 1 v Opletalově ulici 19 je

STÁLÁ EXPOZICE TCM A ALTERNATIV

  • Tibetská medicína

Jako první kapitolu stále expozice NF připravuje informativní výstavu historie a současnosti Tibetské medicíny, ve spolupráci s provincií, TCM University a TCM Hospital Quinghai.

Stálá ecpozice získala Záštitu Meziparlamentní skupiny ČLR-ČR Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, jednání s Ministerstvem kultury ČR, Národním muzeem a dalšími organizacemi probíhají.

ZÁVĚR

Vzhledem k tomu, že TCM stále není legální součástí zdravotní péče v ČR, je nutné bezpodmínečně dodržovat veškeré zákony a předpisy, které se k této oblasti vztahují.

NF důsledně dbá na spolupráci pod kontrolou českých lékařů s oprávněním aplikovat akupunkturu a ověřenými znalostmi dalších metod TCM.

NF velmi vítá působení čínských profesionálních lékařů TCM ať už v místě působení, nebo při online spolupráci. Díky jejich autoritě je možné posílit pozici TCM, získat další argumenty pro návrat do systému zdravotní péče a překonat politicky zabarvené odmítání poukazem na nesporný prospěch nejširší veřejnosti.

Jakákoli nepřesnost, nedopatření, nedůslednost nebo ignorace místních předpisů, a nerespektování obecné situace, se vždy obrací proti výsledkům usilovné podpory TCM a ničí práci všech, kteří se na rozvoji metod TCM podílejí.

NF se řídí heslem a vizí FROM MISSION TO BUSNESS. Dlouhodobě pracuje na pozitivním obraze TCM, a tedy i prezentaci kultury a historie Číny. Snaží se spolupracovat s organizacemi v Evropě, které se mohou sjednotit a společně vytvořit velmi plodné prostředí pro rozvoj a využití TCM.

NF, a ani další organizace v Evropě, většinou ještě nejsou v pozici, kdy umožní dobré zaměstnání, komfortní pobyt a profesní růst erudovaným, univerzitně vzdělaným a dlouhodobě zkušeným lékařům TCM z Číny. Bez jejich autority ale je rozvoj TCM prakticky nemožný, rozhodně však nedokonalý.

NF proto apeluje na čínské partnery, aby vysílání a pobyt lékařů TCM v EU vnímali a plánovali jako misi, pomoc a spolupráci. Aby dokázali spolupracovat na projektech a strategii nejen ze svého úhlu pohledu, ale přijali a respektovali podmínky, situace a jejich řešení místní. Jedině tak využijí i vlastní vynaložené prostředky.

https://www.acupunctureprague.com/

2021

VÝROČNÍ ZPRÁVA

EUROCENTER TCM Praha 

Výroční zpráva 2021

2021

Celý rok 2021 byl výrazně poznamenám dozníváním následků pandemie Covid-19. Přerušení styků s partnery,
omezení možnosti výměny odborných pracovníků a poskytování finanční podpory se projevilo nezbytným omezením působení v přímé spolupráci.

I tak pokračovala mediální prezentace TCM, spolupráce online formou přednesenými příspěvky na konferencích
v Xi’an, Urumqi a dalších místech a propagováním metod TCM v nově se rozvíjejících podmínkách.

I nadále jsou členové správní rady členy Komise WFCMS, kteří se účastní voleb vedení významných sekcí
a rozšiřují mediální komunikaci s veřejností jak v ČLR, tak v ČR.

Úvod:

Nezisková organizace EUROCENTER TCM Praha byla připravována od r. 2019 ve spolupráci s čínskými partnery.

EUROCENTER TCM Praha, z. ú. historicky a ideově navazuje na činnost Nadačního fondu na podporu Tradiční čínské medicíny a alternativ. Vzhledem k tomu, že byl tento subjekt převeden na nového nabyvatele, připomínáme, že EUROCENTER TCM Praha není nástupcem původního nadačního fondu a jak právně, tak hospodářsky je samostatnou organizací.

Účelem založení je pokračovat v podpoře TCM, rozvoji vztahů s odborníky, lékaři, univerzitami a dalšími institucemi jak v rámci podpory TCM přicházející z Číny, tak z euro-atlantického prostoru. Sdílení východní a západní medicíny přináší optimální výsledek pro podporu léčby a péče o pacienty.

EUROCENTER TCM Praha

Datum zápisu: 25. února 2020

Záměr: Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje sdílené péče a Tradiční čínské medicíny

Spisová značka:  U 857/MSPH Městský soud v Praze

Sídlo: Václavské náměstí 808/66, Praha 1

Prezidentem za českou stranu je Jan Hovorka, prezidentem za čínskou stranu je Prof. Fuyong Jiao, generální ředitel Dětské lidové nemocnice Xi’an, provincie Shaanxi, P.R.C.

Ředitelkou projektu je Markéta Zelinková.

Partnery projektu jsou TCM University Xi’an, TCM Hospital Xi’an a oddělení pro zahraniční a technologickou spolupráci vlády provincie Shaanxi. Parnterskou spolupráci poedpsali také TCM University, TCM Hospital a New Green Company Chengdu, Sichuan. Spolupráce s těmito organizacemi probíhá na základě memoranda a smluv.

Účelem této organizace je výměna informací, odborníků a možností praxe, podpora výuky a postgraduální edukace praktiků a lékařů TCM.

Spolupráce je pravidelně realizována formou účasti na online kongresech, konzultacemi dílčích částí projektu a sponzoringem.

2021

Celý rok 2021 byl výrazně poznamenám dozníváním následků pandemie Covid-19. Přerušení styků s partnery, omezení možnosti výměny odborných pracovníků a poskytování finanční podpory se projevilo nezbytným omezením působení v přímé spolupráci.

I tak pokračovala mediální prezentace TCM, spolupráce online formou přednesenými příspěvky na konferencích v Xi’an, Urumqi a dalších místech a propagováním metod TCM v nově se rozvíjejících podmínkách.

Jan Hovorka je členem Komise WFCMS, účastní se voleb, vedení významných sekcí a rozšiřuje mediální komunikaci s veřejností jak v ČLR, tak v ČR. 

Prezentace metod TCM

EUROCENTER TCM Praha – Program regionálních Center sdílené péče

Jako středisko praktické prezentace byl vytvořen program s názvem Centrum sdílené péče Praha (CSP). V tomto modelu jsou poskytovány především akupunktura a nelékařské metody, u kterých není primárně nutno respektovat právní omezení, platná pro činnost lékaře. Program byl předběžně projednáván s vedením krajů a nemocnic v ČR a jednotlivá centra jsou projektována jako regionální.

Odborná činnost je garantována lékařem s odpovídající certifikací k provádění akupunktury. Kromě dlouhodobé spolupráce s vedením a členy České lékařské akupunkturistické společnosti (ČLAS) je také Centrum sdílené péče Praha (CSP) v kontaktu i se zahraničními specialisty. 

Česko-čínská spolupráce

Relativně úspěšně se rozvíjejí vztahy s partnerskou organizací v Xi’an, Shaanxi. Profesor Fuyong Jiao se velmi intenzívně snaží o udržení a rozšíření kontaktů. Informoval vedení o tom, že založil další pobočky EC v provincii Shaanxi, vyjednává další možnou podporu.

V r. 2021 poprvé nominoval prof. Fuyong Jiao prezidenta Jana Hovorku na TCM Award, udělovanou vedením provinční vlády za rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti TCM.

Dále informoval vedení EC, že dlouhodobým záměrem je zařadit projekt EC do příslušné kapitoly globálního projektu Belt&Road, a vyjít tak v možných podmínkách vstříc výroku prezidenta ČLR Xi Ťing-pchinga, o významu podpory rozvoje TCM v zahraničí, především tedy v Evropě.

Plány na výměnu lékařů TCM z ČLR musely být v r. 2021 díky omezením mezinárodních kontaktů z důvodů pandemie odloženy. Vedení EC vyjednávalo s některými lékaři TCM, dlouhodobě pobývajícími v Evropě nebo mimo ČLR. Ze strany čínských partnerů je velký zájem. Výše nákladů případné výměny však realizaci velmi omezuje.

Je nezbytné, aby lékař ze zahraničí působil v EC programech regionálních Center sdílené péče jako dobrovolník, nebo v podobně definované pozici. To znamená, že partnerská vysílající organizace náklady na jeho pobyt a působení hradí, nebo zajistí podporu sponzora.

V roce 2021 EC rozvíjí kontakty a případnou spolupráci s terapeuty TCM nejen z Číny, ale i z Evropy a Ameriky. Mnozí mají vzdělání na úrovni vysokých škol přírodní medicíny, v mateřských zemích odpovídající licenci a jejich odbornost vychází z teorií TCM, na univerzitní úrovni čínského vzdělávání. Tyto školy přírodní medicíny v řadě případů zřizují, nebo odborně vedou, lékaři a vědci TCM z ČLR.

Ideový projekt výměny terapeutů TCM projednáváme a v prvních krocích realizujeme především s lékařskými institucemi v Xi’an, Shaanxi (medical exchange). V r. 2021 byla zahájena konzultační příprava pobytu lékařky TCM z TCM Hospital Chengdu, Sichuan. V rámci online jednání s vedením TCM nemocnice, New Green Company a TCM University vyjádřila Dr. Lisa CHEN zájem působit rok v EC. Dále byla zahájena příprava na přijetí experta na encephalophatická onemocnění dětí a jejich léčbu metodami TCM. Příjezd na roční pobyt je plánován na říjen 2023.

Možnost vyslání odborného terapeuta nezávazně projednává od r. 2021 s EC také Dr. Yemeng CHEN, prezident New York TCM University.

V r. 2021 jsme také konzultovali možnost vyslání lékaře TCM z provincie Qinghai (Tibetská medicína), jejíž vedení nás v r. 2019 navštívilo. Projekt pobytu a výstavy Tibetské medicíny se z důvodů pandemie nepodařilo finančně zajistit.

Mediální komunikace

Od vzniku EuroCenter TCM podporuje mediální platformu TCM WORLD (www.tcmworld.eu). Komunikuje s významnými globálními institucemi a odborníky. Představuje významná střediska vědy a rozvoje TCM, události i osobnosti.

EC se stále snaží získat partnera/sponzora pro tuto platformu k jejímu rozvoji.

Dále EC partnersky spolupracuje poskytováním informací a zprostředkováním kontaktů na přípravě vydávání TCM Revue / www.tcmrevue.cz a a HOSPITALin / www.hospitalincz, které přinášejí ověřené informace o metodám TCM a jejich využití na profesionální úrovni.

V r. 2021 EC iniciovalo pokračování projektu ročenky, představující podmínky rozvoje a využívání TCM v ČR a CEE. Záměrem bylo také prezentovat úspěšné čínské firmy a jejich zaměstnance, žijící v ČR. Na jejich příkladu sledoval projekt možnosti sdílení metod TCM doslova v celosvětové praxi.

Přes přímluvu velvyslanectví ČLR však komunikace s jednotlivými firmami, Asociací čínských firem v ČR a dalšími oslovenými nebyla úspěšná. Náklady na redakční přípravu obsahu, přípravy výroby a distribuce, byly zatím pokryty pouze soukromými prostředky a nehonorovanou prací členů vedení EC.

Přes mnohá oslovení jak čínských, tak českých partnerů během roku 2021 ani přímo, ani nepřímo finanční prostředky žádný z nich neposkytl.

Náročnost a profesionalita, kreativita a úsilí dále pokračovat v propagaci TCM a dosažení realizace projektů je potvrzením, jak hluboce zakladatelé věří v možnosti mezinárodní spolupráce, sdílení znalostí a spolupráci vědeckých center.

Cíl: From Mission to Business

Díky tomu, že je v ČR jen cca 1000 lékařů, oprávněných poskytovat akupunkturu, je zde velké nebezpečí neprofesionální nabídky. Možné následky laické aplikace většího počtu neprofesionálů bez odpovídajícího vzdělání ohrožují i pověst TCM.

EC tedy dbá na podporu komunikace a dohledu nad vzděláním pracovníků, kterým dává prostor. Jako jediná instituce v ČR tak garantuje nejvyšší úroveň prezentace čínské medicíny, přijatelné pro EBM úroveň v Evropě.

From Mission to Business EC vnímá též jako příležitost pro své budoucí partnery.

V roce 2021 nemá EC žádnou finanční činnost.

Příprava projektů 2022 – 2023

Regionální Centrum sdílené péče Náchod

S přihlédnutím s legislativě v ČR a jejím významným změnám, a k postupně se upravující situaci z hlediska zdravotnických omezení, bylo nutné vytvořit úspěšnější variantu provozu. V Praze došlo k přesunu na úspornější pracoviště, při zachování klientského prostředí a propojení s lékaři západní medicíny.

První regionální variantu CSP zahajuje v r. 2021 přípravou a konzultacemi v městě Náchod.

Náchod je významným turistickým a lázeňským střediskem. Dlouhodobě se snaží doplnit nabídku standardních lázeňských metod také metodami TCM. Projekt zahrnuje plánované Informační centrum TCM ve městě, a využití objektu pro kombinovanou péči s aplikací všech metod TCM – akupunkturou, tuina masážemi, cvičením, herbální léčbou, přednáškami a propagací TCM v místě i online formou.

Cílem je také využít lokalitu pro mezinárodní spolupráci v rámci projektu Euroregion, dlouhodobým kontaktům, usilovné práci a vynakládáním vlastních prostředků by v případě mezinárodní podpory bylo možné vytvořit zde mezinárodní edukační centrum, vhodné pro postgraduální praxi, výměnu lékařů a propagaci TCM na nejvyšší odborné úrovni v legislativně bezpečném prostředí.